Thursday, May 30, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ။

ၵျွၵ်ႉၵူႇ
Photo by – CJ/ ပၢႆႉဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ပီၼႆႉၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၢၼ်း၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈထႆလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) လႄႈၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဢၼ်- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉၽၢၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ 1 ထူင်လႂ် 90,000 ပၢႆ။ ၵူႈပီ 30,000 ပၢႆ။ ၶၼ်မၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵႃႈၸၢၵ်ႈလူင် ထႆပၼ်သမ်ႉ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းလႆႈ ပၼ် 40,000 ပျႃး။ ၸၢၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ 15,000 ပျႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႄႉ ဢွၼ် ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) သမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် 1 လိတ်ႉလႂ် 2,000 ပၢႆ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းသမ်ႉ တေႃႇ ဝၼ်း လႆႈၸၢင်ႈ 5,000 ပျႃး ထိုင် 7,000 ပျႃး၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသမ်ႉ 1 ၸွႆႉလႂ် 1,070 ပျႃး။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆသမ်ႉ 1 ၸွႆႉလႂ် 900 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း တင်းမူတ်းၸိုင် လႆႈဝႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇသေတႃႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၢၼ်း ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈမႃးၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉမဵတ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ် တႃႇၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သင်ၶႃႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းဢိူင်ႇဢၢင်ႇတေႃး၊ ၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ ၼွင်ဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၸဝ်ႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ် တႃႇၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁႃၸၢင်ႈယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႇၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ယွၼ်ႉႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈ ဝႃႈ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ 1 ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 မၢင်ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီ 9 ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇသမ်ႉ မီး 5 ဢိူင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပဵၼ်လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း