Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။

မၢၵ်ႇလူင်/ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၽဵဝ်ႈလႆႈ
Photo by – SSPP/ မၢၵ်ႇဢၼ် SSPP ၽဵဝ်ႈလႆႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ မႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ၵေႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်း ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၾၢင်ႉသတိၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း တႄႉ ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ မႆႈၸႂ်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉတေႃႇၵၼ်သေ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁႆႈၼႃး လႄႈၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ တေမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း PDF, TNLA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမႃးပူတ်းမၢၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးၽဵဝ်ႈပၼ်။ ႁၼ် SSPP မႃးၽဵဝ်ႈပၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၽဵဝ်ႈၵႂႃႇမၢၵ်ႈ RPG (7) -1 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇ RPG(5) – 1 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ 1 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ M9 – 2 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 60 – 2 လုၵ်ႈ။ ဢၼ် ၶဝ်မႃးၽဵဝ်ႈပၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း SSPP ၼႆႉၵူၺ်း ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်း ဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသၢႆႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် လႆႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း 6 လုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵျီးလၢတ်ႈ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP ပွတ်းထုင်ႉၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပူတ်း ဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်မၢၵ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၸႂ်ႉသၢႆၸိူၵ်ႈမၢတ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႄႉ ဢမ်ႇ ပေႃးလႃႈလီႈႁၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးသေ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽဵဝ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တေမီး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA, PDF ၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ။ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး တီႈလွႆပႃႇပဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင် ၸွမ်းတၢင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ တႃႇၵေႃႉ 1 သမ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင် လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇတင်းသွင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ မၼ်းၸၢႆးသေ ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸွမ်းပုမ် လၢႆတီႈသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ႇဢူႈလူင်)။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းဝႃႇယမ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး လုၵ်ႉတီႈတၢင်း ၽေဢုမ်းမတီးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးတူၺ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ (ယဵဝ်ႈ) ၶၢင်ႈတၢင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃ၊ ပုမ်ၾၢႆႇၶႂႃ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်း ပၢင်ႇႁူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း လွင်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႈၵၢင်/ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 5-22/5/2023 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 18 ဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း