Thursday, April 18, 2024

သၢဝ်ပၢင်လူင်ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်

Must read

သၢဝ်ပၢင်လူင် ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆသေၶိုၼ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆႁိမ်းၾင်ႇၼွင်ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ။

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမလေး ၊ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼၼ်ႉၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆတူႇၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼွင်လွႆလႅမ်( မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ)  ။

- Subscription -

ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၶူၺ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈလွႆလႅမ်ၶဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ႁိမ်းၾင်ႇၼွင်လွႆလႅမ်ၼႆလႄႈ ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်း မႃးၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ တူဝ်တၢႆမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁၼ်။ ၶဝ်ဝႃႈ ဢၢႆမၼ်း မဵၼ်ၼႃႇ ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ လိူဝ်သေ ၶဝ်ပၼ်တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉသေ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ သိူဝ်ႈ ၵူၼ် ထူင်ပႃး ၶႅပ်းတိၼ် ဢၼ်ၼွင်ႉယိင်းႁဝ်းသႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လိူဝ်သေမၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႂ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယႄးၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သင်။ ၶဝ်တႄႉဝႃႈ တေၶိုင်ပၼ်လွင်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆႁေ ယဵၼ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈသင်” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းမလေး ဢႃယု 33 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈသေ ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူႇၸွမ်း ပီႈၼၢင်းတီႈ ပွၵ်ႉ 2  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ။မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်လူႉတၢႆသေ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၶူၺ်ၼၢင်းမလႄးသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၼ်းၶီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆၶေႃးၶမ်းဢၼ်မၼ်းႁွႆႈၵႂႃႇလႄႈတင်းၾူၼ်းမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ တူၺ်းတႄႉ မိူၼ်မၼ်းၺႃးၸူၼ် ဝႆႉဢေႃႈ။ ၸွင်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၶႃႈၼႃႇၼေႃ။ တႃႇတေပႅတ်ႈၵၢၼ်ပႅတ်ႈငၢၼ်းႁေ လႄႇႁႃၸွပ်ႇ ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ တေဝႃႈၸၢင်ႈ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ(ရှေ့နေ)သေ လမ်းၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆၵေႃႈ ငိုၼ်းတွင်းႁဝ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇတေႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းလူႉတၢႆပဵၼ်ၵေႃႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းသင်လႆႈတေႉတေႉၶႃႈ လိူဝ်သေ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းလႆႈလိူတ်ႇမႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈၸွမ်းႁဵတ်းၼႆၵွႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈပႃး ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်းၶဝ်ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပႆႇဝႃႈႁိုဝ်ၶိုၼ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ15/5/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ပီ လၢတ်ႈဝႃႈတေၵႂႃႇသိုဝ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၼႆသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။  

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆႁၢႆပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ  ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႈၼမ်ႉတႃ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း