Wednesday, July 24, 2024

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မေႊ 14 ဝၼ်း

Must read

မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း) မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၵၢၼ် 4 ပီ ၶွင်ၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုပ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၾၢႆႇၶတ်းၶႂၢင် ၵၢဝ်ႇၼႄးၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းၵိၼ်လၢၽ်ႈ  ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ် ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းမေႃပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူမ်ႉၸူမ် ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းတႅမ်ႇလႃႈလင်လႄႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သူၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း ဢၼ်ပႃႊတီႊၼၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁႃသဵင်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ ထုၵ်ႇပူတ်းဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ ၵၢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

တင်ႈတႄႇမီးၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်တီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၼႂ်းမိူင်းထႆးမႃး ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 91 ပီယဝ်ႉ မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃးတင်းမူတ်း 29 ၵေႃႉ လႄႈထုၵ်ႇယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈမႃး 13 ပွၵ်ႈလိုၼ်း သုတ်းၼႆႉ ပီ 2014 လိူၼ်မေႊ 22 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈလၢႆလၢႆပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်းႁဵတ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇထဵင်မေႃး ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်လၢၽ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းၶွင်လူင် ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိတ်း ၵူတ်းမၢႆၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၶေႃႈဢၢင်ႈၵၢၼ်ထုၵ်ႇယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈယဝ်ႉၸွမ်သိုၵ်းပရႃႊယုတ်ႉထ် ၸၼ်ဢူဝ်းၶျႃႊ ၵေႃႈၶဝ်ႈယိပ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ၼႂ်းထႃၼၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ မႃးတေႃႇထိုင် 2019 သေၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၵေႃႇတင်ႈပႃႊတီႊၽလင်ႊပၶျႃႊရၢၶျ်ႉ  လႄႈပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢၶျ်ႉ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။

ဝၢႆးသေမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႊတီႊၽလင်ႊပၶျႃႊရၢၶျ်ႉ ႁုပ်ႈႁူမ်ႈသဵင်လၢႆပႃႊတီႊဢၼ်ပဵၼ်သဵင်သူၼ်ႇယႂ်ႇလိူဝ်ၶိုင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးလႄႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဢၼ်မီးသဵင်သူၼ်ႇယႂ်ႇၸင်ႇၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႉထ် ၸၼ်ဢူဝ်း ၶျႃႊ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်သိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼိုင်ႈၸုပ်ႈ မီးဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း 4 ပီ မိူၼ်ၵၼ်တင်းၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ထိုင်ၶွပ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မၢၶျ်ႉ ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလႄႈ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ (ၵေႃႊၵေႃႊတေႃႊ) တၵ်းတေလႆႈမၵ်းမၼ်းဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢႆးၼႂ်း 45 ဝၼ်း ဝၢႆးသေ သၽႃးၶူပ်းၶွပ်ႈၸုပ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လႄႈတူဝ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မူတ်းသဵင်ႈဢႃယုၸုပ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း ၸွမ်းဢႃယုသၽႃး မတ်ႉတႃ 101 ၶွင်ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2017 ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မၢၶျ်ႉ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ (ၵေႃႊၵေႃႊတေႃႊ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 -17.00 မူင်းလႄႈဝၼ်းႁပ်ႉၽူႈလဝ်ႈ ယိုၼ်ႈဝႂ်လူင်းၶႄႉၶႅင်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၶဵတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 3 – 7 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.30 – 16.30 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 4 – 6 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.30 – 16.30 မူင်းလႄႈဝၼ်းတီႈ  7 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.30 – 16.00 မူင်း ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၶွင်ပႃႊတီႊ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵၢၼ်ယူၵ်ႉမုၼ်းၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁႃသဵင် ၼင်ႇၵႃႈၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလူင်းၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပႅၵ်ႇႁူပႅၵ်ႇတႃႇတင်းလၢႆးႁႃသဵင်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 10 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမၢင်းပႃႊတီႊ။ 

ႁူမ်ႈဝႃႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းမၢင်ပႃႊတီႊ ဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉလၢႆးၵဝ်ႇလၢႆးမင် ႁႃသဵင်လၢႆးဢဝ်ငိုၼ်းသိုဝ်ႉၸႂ် ၽူႈယွၼ်ႇဝႂ်

ၽၢၼ်ႇတၢင်းတူဝ်တႅၼ်း လၢႆးဢဝ်လီသႂ်တူဝ် ဢဝ်ႁၢႆႉသႂ်ႇပိူၼ်ႈ လၢႆးၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ၵၼ် ႁႃတၢင်းၽိတ်း ႁႃလိူင်ႈ ပွင်ယႃႉႁႂ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၶမ်ၶွင်ႈၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) တၢင်းၽိတ်းထုၵ်ႇယႃႉပႃႊတီႊ ၵူႈလၢႆးလၢႆးသေတႃႉ ၾၢႆႇဢၼ်ဢဝ်လၵ်းၼမ်း(ပေႃႊလသီႊ)သိုဝ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိုဝ် လၢႆးႁႃသဵင်မႂ်ႇမႂ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁုၼ်ႈသႅၼ်းမႂ်ႇ လႄႈထုၵ်ႇၸႂ် တင်းၵူၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းၶႂ်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈလၢႆးပွင်မိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ လၢႆးဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈတၼ်းပၢၼ် ၵွႆးဢမ်ႇပေႃး ယင်းၵၢဝ်ႉၼႃႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်ၵႂႃႇလၢႆၵၢဝ်ႉယၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

လၢႆပႃႊတီႊဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမီးလၢႆးမႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေၶဝ်ႈၸႂ် သူၼ်ၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၸပ်းဢူၵ်းၸပ်းၸႂ်ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းပႃႊတီႊၼမ်ၼမ်သေလႆႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မၢင် ပႃႊတီႊၵေႃႈ ၵႂႃႇသူၼ်းဢဝ်ၽူႈတႅၼ်းၵဝႅႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းမႃး 1 ၸုပ်ႇ ႁိုဝ် 2 – 3 ၸုပ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈတေထုၵ်ႇလိူၵ်ႈယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆသေ တၢမ်ၸၵ်ႉၸုင်သူၼ်းၸႂ်သိုဝ်ႉတူဝ်ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ် သိပ်းသိပ်း လၢၼ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉၸၢင်ႈမီးမိူၼ်လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇတင်းၼမ်။

တႃႇတေလႆႈသႅင်ၽူႈတႅၼ်းၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ လၢႆးသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇလႄႈ လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်တဝ်ႉႁႅင်းၶႅင်ႇၵၼ် တႄႉတႄႉ။ လိုၼ်းသုတ်းၽႂ်တေလႆႈၸတ်းတင်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တီႈ 14 လိူၼ်မေႊၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းထႆး လိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼႃးၶူတ်း(ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ) ၶွင်ၶဝ် တေယူႇၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးၽူႈ ၼမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼမ်းၼႃႈ ႁိုဝ် ၽူႈၼမ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းမႂ်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇလႄႈလၢႆးႁဵတ်း လၢႆးသၢင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။

မွၼ်းၶိူဝ်း

20230511

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း