Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင် ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင်
Photo by – ၵေႃၽႄ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၼွင် (မင်ႇၵလႃႇ ယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၼႆ ယွၼ်ႉပႆႇမီး လွင်ႈတမ်းၸႂ် ဢုၼ်ႇၸႂ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉမီးၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈတင်း ဝၢၼ်ႈၾၢႆမွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်း ၼွင် မွၵ်ႈ 10 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 159 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးမီး 62 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 87 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၵေႃႉ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾူၼ်တူၵ်းမႃးယဝ်ႉၶႃႈလူး။ လူဝ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႇၽဵဝ်ႈ၊ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႆႈ ယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉလွႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇ တီႈၵျွင်းဝႃႇသူဝ်ႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ပၢႆႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း တီႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ မီးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသိုၵ်း ၵူဝ်လႄႈ ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ – ႁူဝ်ၼမ်ႉ ထႅင်ႈသွင်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸေႈ၊ ဢိူင်ႇ ၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်းလႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း 3
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ဝတ်ႉႁေႃၶမ်း၊ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်မႃး တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်း ထႆးထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၽွင်းၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈ မႃး တီႈၵျွင်းၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႈ 5-6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင် ယႃႈသႆး ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸမ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႈပၢႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 20 ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်တီႈလႆႈႁူႉမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႄႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီး 13 ပၢင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 361 ၵေႃႉ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် မႅတ်ႉတႃႇ တုၵ်းယွၼ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼမ်ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းတင်းသွင် ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ႁူဝ် ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း