Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 10

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။

လုၵ်ႇဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉလူႉတၢႆ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ပီႈၼွင်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 မမ ယိုဝ်းသႂ်ႇ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉၵွႆၸွမ်း 24 လင် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 2,165 သႅၼ်ပျႃး။ သူၼ်ဢွႆႈ ထုၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ 460 ဢေႊၶိူဝ်ႊ သုမ်းငိုၼ်း 9,000 သႅၼ်ပၢႆ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်ႇၵႃးဝႆႉ 3 လမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ်မူ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ တႃႇၼိူဝ်ႉ 30 ၸွႆႉလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း တႃႇငိုၼ်း 70,000 ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

သူၼ်ဢွႆႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သူၼ်ဢွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ၼွင်လူင်၊ ၵုင်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၵေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈယေႇဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လမ်း(ရူတ်ႉ)လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၼိူဝ်ႉမူဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလယ 147 ၶလယ 253 ၶလယ 258 ၶမယ 508 ဢမတ 206 ၶမယ 419 ၶမယ 14 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၵွင် 717 ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ် (PDF – MDY) တိူင်းမၼ်းတလေး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈမၼ်းၸၢႆးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်း တၢင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၸွမ်းပုမ် လၢႆတီႈသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ(ပၢင်ဢူး)။

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း သႂ်ႇ ႁိူၼ်း လုင်းမွင်ႇလေး လႄႈ ပႃႈသူၺ်ႇလႃႉ တိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းမဢေး ဢႃယု 14 ပီ လူႉတၢႆလႄႈ ၸၢႆးဝႃႇဝႃႇထုၼ်း ဢႃယု 11 လိူၼ် လူႉတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းသူင်ႇႁူင်းယႃ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်း PDF ယိုဝ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလုင်းၸၼ်ႇတီႉမႃႇ ဢႃယု 75 ပီ လူႉတၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းဝႃႇယႃႇမ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၽေဢုမ်းမ တီးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးတူၺ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ (ယဵဝ်ႈ) ၶၢင်ႈတၢင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃ၊ ပုမ်ၾၢႆႇၶႂႃ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်း 12 ဝၢၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း 844 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်း 1,568 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶူၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်တူၺ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၵေႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း