ႁိူၼ်းယေးလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

0

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၺႃးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေး လူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

TOYOTA IPSUM သီၶၢဝ်

မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 09/04/2018 ၵၢင်ၶိုၼ်းယၢမ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇၶီႇလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ၊ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၶွၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး လူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆတင်းၼမ်လႄႈ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်ၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉၵွႆၸွမ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၸၢႆးလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းၵႂႃႇ။ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမူႇၸေႊလူင်းမႃး တေၵႂႃႇၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပူႉၼႆႉ မီးလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉဝႆႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၵေႃႈပႂ်ႉဝႆႉ၊ ပလိၵ်ႈၵေႃႈပႂ်ႉ၊ လုၵ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈပႂ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင်သမ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႆႈသေ မႃးၵိူတ်ႇလိူင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်းၼႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈငမ်းငဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

လူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း ပႃႊၵျေႊရူဝ်ႊ Pajero

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ၊ မၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈႁိူၼ်းတႅၵ်ႇၵွႆယဝ်ႉ လူတ်ႉၵႃး 2 လမ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း။ ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇ၊ ၵႅဝ်ႈမၢၼ်ႇတူႈၸိူဝ်းၼႆႉတႅၵ်ႇၵွႆ။ လူတ်ႉၵႃး သွင်လမ်းၼၼ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်သႅၼ်း ပႃႊၵျေႊရူဝ်ႊ (Pajero) ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ (Without) ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 70-80 သႅၼ်။ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈမီးၶွၼ်ႇ (License)၊ ပဵၼ်သႅၼ်းတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ (TOYOTA IPSUM) သီၶၢဝ်၊ သိုဝ်ႉမႃးၵႃႈၶၼ် 195 သႅၼ်။ လူတ်ႉၵႃးတင်းသွင်လမ်းၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းမၢၵ်ႇလေႃႉ ၸွမ်းတူဝ်လူတ်ႉ၊ တိူဝ်ႉမၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႅၵ်ႇ။ လူတ်ႉၵႃးလမ်းဢၼ်မီးၶွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇမႄးသွမ်ႈ တေတူၵ်းမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်-လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇ

ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉႁၢၼ်ႉ ဢလူႊမီႊၼဵမ်ႊ (Aluminium) ။ ၵေႃႉမႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်း/ႁွင်ႈသေ ပိုတ်ႇဝႆႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း၊ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉ မွၵ်ႇၵူႈသွႆႈၼုမ်ႇသွင်၊ တီႈႁၢၼ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၵႅဝ်ႈမၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅဝ်ႈမၢၼ်ႇတူႈတႅၵ်ႇၵွႆ

ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၽႂ်။ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး။ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း၊ ယၢၼ်ၵႆမူႇၸေႈ 4 လၵ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇလိူင်ႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ လိူဝ်သေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၵွင်းၶႃး၊ ၸုမ်းမျဵဝ်ႉမပျီႇတုၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here