Monday, May 20, 2024

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။

ၼႃႉယိင်း   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ႁၼ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ထၢမ်သင်ၵေႃႈ မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင် ။ မၼ်းတႄႉမၼ်းဝႃႈ ပိူၼ်ႈတေႁွင်ႉပၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈၼႆၵွႆး။ ပေႃးထၢမ်ၼမ်ၼႃႇၵေႃႈ ႁႆႈၼႄႁေၵူၺ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇပႆႇထၢမ်သင်ၸေးၸေး။ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးသူပ်းပေႃးသဵင် ။တၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးသူႈဢွၵ်ႇလူင်။ ဢၼ်ႁွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆဝႃႇ။ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇပုၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁူႉၸၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉၼမ်ဝႆႉလႄႈ ၶႅၼ်းယူႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢဝ်မႃးယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းသေ လွတ်ႈမႃးၼႆႉ ဢႃယုလႆႈ 18 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုင်းၸၢႆးယီႈဢွင်ႇ ပႃႈၼၢင်းမွၼ်းသႃႇ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ တိုၵ်ႉဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းဝႆႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ၵႂၢမ်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈလီလီ ။

ၼႃႉ    ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးႁွင်ႉၵႂႃႇဝႃႈ တေပၼ်ၵၢၼ်ၼႆသေ ဢဝ်သူင်ႇထိုင် လၢၼ်ႉၶႃႊလႃႊဢူဝ်ႊၶေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆဝႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ လၢၼ်ယိင်းႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်တီႈၼၼ်။ႁဝ်းၵႂႃႇတိူင်ႇပေႃးၸွတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၶဝ်တေႁူႉႁေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၸင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်မႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႈ။လၢၼ်ႁဝ်းတႄႉ တေႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၼႆဝႃႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁၼ်တူဝ်   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်ဢမူႉၶတီးၽႂ် ယွၼ်ႉၵေႃႉထုၵ်ႇၺွပ်းပႆႇယွမ်းလၢတ်ႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႉၶွင်ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းလမ်းငိုၼ်း ႁၼ်ထိုင်ငိုၼ်းႁေ ၵႂႃႇၸွမ်းပိူၼ်ႈငၢႆႈငၢႆႈႁဵတ်းၼၼ်။ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇၼႆၼႆႉ ပႆႇပဵင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ယႃႇပေၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး။ ၶႃႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိုတ်ႇ KTV တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပုၼ်ႉ သမ်ႉၶႂ်ႈႁွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇဝႆႉ တီႈလၢၼ်ႉၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼေႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇႁႃၵၢၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ သေ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇ မီးမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ။လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသင်လႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း