Tuesday, May 21, 2024

ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်တေၸတ်းတီႈလွႆမူၺ် ၵဵင်းတုင်ပၢင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈႁူင်းႁႅမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်  တီႈထုင့်လွႆမူၺ်  ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ထိုင် 23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း  ။

ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆႉပီပူၼ်ႉမႃး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၵမ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ပီၼႆႉတေၸတ်းပၢင်ပွႆးပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ။

- Subscription -
လွႆမူၺ် ၵဵင်းတုင် တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ထိုင် 23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ တေႁဵတ်း 5 ဝၼ်းဢေႃႈပီၼႆ့ ။ ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈၼမ် ဢမ်ႇၵီႈၼမ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄ့ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 6 ထိုင် ဝၼ်းထိ 10 ဢေႃႈ။မွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆ့ ဢၼ်ၵီႈႁၢင်ႈ လီလီၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ဢေႃႈ။ ယွၼ့်ၼၼ်ၸင်ႇလိူၵ်ႈ ႁဵတ်းပွႆးၶၢဝ်းၼႆ့။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄ့ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းပွတ်းဢွၵ်ႇႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃ ႁၵ့်သႃသိမ်းပႅင်း တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ႁႂ်ႈမေႃဝႆ့ၵႃႈၶၼ်သၽႃႇဝ ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။ သင်ဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုၵ့်သၵ့်တႄ့ ၶႅၼ်းတေၵိုၼ်းဢေႃႈၼႆ့။ၵူႈပီၵေႃႈ မီၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်မႃးလႄႇၼမ်ၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ထုင့်လွႆမူၺ်ပီၼႆ့ တႄႇဢဝ် 9 မူင်းထိုင် 11 မူင်း ၵူႈဝၼ်း တေမီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈ ႁွင့်ၵႂၢမ်း၊ၼႄတၢင်းၵႃႈ ပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆးၶိုၼ်၊ ဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ဝႃႉ၊ လိသေႃး၊ လွႆ၊ ဢႃးၶိူဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

လိူဝ်ၼၼ့် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆ့ ပီႈၼွင့်ထုင့်လွႆမူၺ်ၶဝ် တေဝၢင်းၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ့် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၸိူဝ်းၼႆ့ တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့်ၼႆ့ ထုင့်မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈ မီးလၢႆတီႈယူႇသေတႃ့ ပႆႇၶိုတ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီ မွၵ်ႇၵွၼ်ထုင့်လွႆမူၺ်ၼႆ့လႆႈ။ၵွပ်ႈဝႃႈ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တီႈထုင့်လွႆမူၺ်ၼႆ့ ပေႃးၵီႈၵေႃႈ ၵီႈၽဵင်ႇၵၼ်လီ ထုၵ်ႇၸႂ်ထုၵ်ႇတႃ ၸိူဝ်းမႃးထိုင်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပေႃ့ၶႅပ်းႁၢင်ႈတေ့တေ့ယဝ့် ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွႆမူၺ် ၵဵင်းတုင် တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ထိုင် 23/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း

ထုင့်လွႆမူၺ်ၼႆ့ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 19 လၵ်း တၢင်းသုင်ၼႃႈၼမ့်ပၢင်ႇလၢႆႇ မီး 5542 ထတ်းသေ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် သူင်ၵၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼႂ်းထုင့်လွႆမူၺ်ၼႆ့ မီးလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းပၢၵ်ႇပီ( မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ)၊ ၶူဝ်ၼမ့်မူၺ် လႄႈ ၼမ့်တူၵ်းတၢတ်ႇလွႆမူၺ် ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢွင်ႈတီႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပီ 2023 ၼႆ့ မီးႁိမ်း ၵွင်းမူးသတုရထ သုမင်ႇၵလႃႇ ဢၼ်မီးတူၼ်မွၵ်ႇၵွၼ်ယႆၵၼ်ဝႆ့ ပဵၼ်ထႅဝ်ယၢဝ်းယၢဝ်း။

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပေႃးၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸမ်ၵႆ မႃးလႄႇၵေႃႈ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်၊ႁႂ်ႈဝႆ့ၼမ့်ၼၵ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ယဝ့်ၵေႃႈ ယႃႇႁၵ်းဢဝ်ၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ်မိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း ဝႆ့ ၵိုၵ်းတူၼ်မၼ်းဝႆ့ၵေႃႈ ႁၢင်ႈလီၼႃႇယဝ့်။ႁၢမ်ႈပိတ်းဢဝ်သေၵမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း