Thursday, February 9, 2023

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး 2 ဝၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မိူဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ ထမ်း (တြႃး) ပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁေႃးတြႃးတီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ မိူင်းထႆး တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း (မိူဝ်ႈၼႆႉ – မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) ပေႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ တေသိုပ်ႇပွၵ်ႈမႃးတီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် တီႈဝတ်ႉၽရႃႉ ထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊ (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

“သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လၢမ်းတူၺ်း ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ တေမီးမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးၼမ်။ ၽွင်ႈၶၢဝ်းပွႆးၼႆႉ လွင်ႈၵိၼ် ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် မီးတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မႃးႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ သုမ်ႉပွင်းမၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 100 သုမ်ႉၼႆႉ။ လွင်ႈႁွင်ႈၽၢႆႈ (ႁွင်ႈၼမ်ႉ) တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵုမ်ႇ လႆႈပႂ်ႉၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-5-6/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆမီးဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 တၢင်ႇသွမ်းလူင် သိုဝ်ႇၸႆးတႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 5 ပဵၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 6 သမ်ႉ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၶမ်းလူင် ပုတ်ႉထၵယႃႇ မႁႃပေႃးထ လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

“ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးဝႃးပေႃႈသေ ၶတ်းၸႂ်ႁၢပ်ႉၶၢမ်ႇ (ႁပ်ႉတွၼ်ႈ) သင်ၶၸဝ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၺႃးလွင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၶူးဝႃးပေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈၵူႈၵေႃႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇၵႂႃႇ ႁဝ်းၸဝ်ႈတႄႉ။ ပီၼႃႈပီလိုၼ်းၵေႃႈ ယႃႇပေ လိုမ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈၼႆႉထႅင်ႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းမဵတ်ႉတႃႇ ပၼ်သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း ႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃး ဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း