Saturday, May 25, 2024

သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉ

Must read

သူးရၢင်းဝလ်း (ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

သူးဝၼ်ႇၼၵျေႃႇထိၼ်ႇ

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/1/2023 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမွပ်ႈသူးဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇ 128 ၵေႃႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸူးထိုင်ၽူႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်း မႃးႁပ်ႉသူးႁင်းၽႂ်မၼ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ   ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ထုၵ်ႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း(ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့) ၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉသူး။ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် RCSS ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၼၼ့်တႄ့ တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႄ့ တေဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ။  တေပွႆႇၽူႈမီးၸၼ့်သေၵေႃႉၵေႃႉ ၵႂႃႇႁပ်ႉတႅၼ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ –  “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ ဢမ်ႇမီးတႃႇလၢတ်ႈသင်” -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် RCSS ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ တႃႇတေၵႂႃႇႁပ့် သူး(ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့) ၼၼ့် လႆႈႁူႉဝႃႈ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ထုၵ်ႇမွပ်ႈမၢႆပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၵႂႃႇႁပ့် တႅၼ်းတၢင်  ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင့်ၶိုၼ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်(အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (NSPNC) နှင့် NCA လက်မှတ်ထိုးထားသော EAOs တို့ ဆွေးနွေးပွဲ) ၼၼ့် ၾၢႆၸုမ်း EAOs 5 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေတႃႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ် ဢေႊပရႄႊ 2022 ၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တႃႇယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈသူး(ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ ) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ့်သိုၵ်းလၢႆၵေႃ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တပ့်သိုၵ်း RCSS ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးမူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တပ့်သိုၵ်း KNU ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇသူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ NMSP ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PNLO ၶုၼ်ႇဢူၵ့်ၵႃႇ၊  ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ KNU/KNLA-PC ၺဵင်းမွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸေႃးထေးမွင်ႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် KIO ဢူးလႃႉသၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

လိူဝ်ၼၼ့်မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ NDAK ဢူးၸၶူင်ႇတဵင့်ယဵင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် PNO ဢွင်ႇၶမ်းထီႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ PSLA မၢႆးဢၢႆႈမူင်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ့်သိုၵ်းၼႃႈၶိုၵ့်တွၼ်းလိၼ်မၢႆ 1 မိူင်းယၢင်းလႅင်(ၵယၢၼ်း-KNG) ဢူးၵေႇပရႄႇပျႅၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵလလတ ၼႃႈၶိုၵ့်တွၼ်းလိၼ်မၢႆ 2 ဢူးၸၼ်ႇတႃႇ၊  ဢၼ်ၵူၼ်း တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် DKBA မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဦးသုဇန၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ့်တိတ့် ၵျႃႇၶုၼ်သႃႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ့်သိုၵ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ယၢင်း(ကရင်တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်) ၸေႃးႁၢၼ်ႇတႃႇတႃႇမူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တႃႇယိုၼ်ႈမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း(ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ ) ။

သူးရၢင်းဝလ်း(ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ )ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉ ၶမ်း 5 ၵျၢပ်ႈ၊ သႅင် (ၼီႇလႃႇ) လုၵ်ႈယႂ်ႇ 1 လုၵ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈလဵၵ်ႉ 8 လုၵ်ႈ ၽႅၼ်ႇႁွႆႈႁူဝ်မႃႇ သီၶမ်း 1 ၽိုၼ် – ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ MRTV ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း