Sunday, May 26, 2024

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶုတ်းၺႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃး ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢႃယု ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

Must read

ၵေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆလၢႆသူႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ သူႇလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ မွၵ်ႈ 70 သူႇ တေဢဝ်ၵႂႃႇ ထႃႇပၼႃႇဝႆႉၶိုၼ်းတီႈၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်ႇၵႂၢင်ႈၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SLH Laikha’s Facebook-ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶုတ်းၺႃးၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇဢႃယု ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 26-27 / 12/ 2022 ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်ဢွၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပတ်းၽဵဝ်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယု ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ မွၵ်ႈ 70 သူႇ။ ပႃးတင်းၽြႃးသႅင်လႅင် သႅင်ၶဵဝ် ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈထၢတ်ႈတေႃႇ မူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဢုပ်းဢႅပ်ႇ ဢႃယုၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။

- Subscription -

ၼႂ်းၵွင်းမူးၼၼ်ႉမီးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢႃယုၵဝ်ႇၵႄႇသုတ်း သူႇၼိုင်ႈ ။ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ ဢႅၵ်ႉၵ ၸယႃႇပိ တဵၵ်ႉထိ ” ၊ မီးပႃးပီသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ 1303 ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵွင်းမူး ပႃးၸဵမ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းပၢၼ် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11 ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ဢႃယုမၼ်းႁိုင်ၼၢၼ်းမႃးၼႃႇယဝ်ႉသေ ပၢႆမၼ်းၵေႃႉႁၢၵ်းတူၵ်း။ တၢင်းသုင်ၵွင်းမူးသမ်ႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈၵူၼ်း။ ဢၼ်ၵိူင်းၵေႃႈၵိူင်း။ သမ်ႉမီးၸမ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃႇၽႅဝ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ တင်းၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉသေလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈ ။ ဢၼ်လႅပ်ႈတေၵူၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၶုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ထႃႇပၼႃႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇၵေႃႇတင်ႈဝႆႉၶိုၼ်းတီႈပၢင်ႇၵႂၢင်ႈ ၵႆႁိူၼ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပၢင်ႇၵႂၢင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁႃတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးယဝ်ႉၵႂႃႇ သူႇၼိုင်ႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈသေ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၊ ၵွင်းမူးဢႃယုၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၵူဝ်မၼ်းၵူၼ်ႇ လူႉပင်း ႁၢႆလၢႆ၊ ၵူဝ်မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ဢဝ်ၵႂႃႇတႄႇၵွင်းမူးမႂ်ႇသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၼႆႉ ၶိုၼ်းထႃႇပၼႃႇဝႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်းၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းႁိမ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉသေ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးပူႇၸေႃႇဝႆႈသႃႇယူႇ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွင်းမူးမႂ်ႇၼႆႉ ဢၢၼ်းတေတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ်သၢမ် လိူၼ်သီႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယုၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ မီးဝႆႉတင်းၼမ်။ ဢၼ်ၶုတ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေမီးဢႃယု ဢမ်ႇတႅမ်ႇလိူဝ် 700 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽႂ်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉပီ တႅတ်ႈတေႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း