ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်ၶမ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26-28/03/2018 ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Federal Political Negotiation and Consultative Committee = FPNCC) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ)။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ FPNCC ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ် ဢူးပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1)၊ ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2)၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢူးပဝ်းယဵဝ်ႇလီႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသမ်ႉ ၸၢဝ်ႉၵေႃႇဢၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၼေႃႇပူး ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ၸုမ်း KIA ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉတူႈလႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သမ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း UWSA၊ ၸုမ်း KIA၊ ၸုမ်း SSPP/SSA၊ ၸုမ်း AA၊ ၸုမ်း TNLA၊ ၸုမ်း MNDAA လႄႈ ၸုမ်း NDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here