Sunday, June 16, 2024

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း (လႅင်းၵႃး) ဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းယွၼ်းၵႃႈၵႃးၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီးဝႆ့ ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ၊ ၵႃးၵဵတ်ႉလႂ် ၵႃးလႂ် ၵဵပ်းၵႃႈၵႃး ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေၶဝ်ႈ လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇ တီႇသီႇလႅၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၵႃး ၵႃႈႁူင်းႁႅမ်း ၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ။  

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်ႈသၢင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ် ႁၢမ်ႉယုမ်ႇၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႇတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ _ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး ၽႂ်ၶိုၼ်ႈၵႃႈ ၵႃးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ တေၺႃးတၢမ်ႇၼႆလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ်ဢေႃႈ”_ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 6 ၼၼ့်မႃး ၵႃႈၵႃး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 6 မိုၼ်ႇပျႃး ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်း တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ  120,000(သႅၼ်သွင် မိုၼ်ႇ) ပျႃး။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 28-29 ဝၼ်းၼၼ့် တီႈထုင့်ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ လွႆၼမ့်ၽႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်(MNDAA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၸၢင်ႈလၢမ်းထိုင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ေသ ၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈ ။  

ၽူႈမီးၸၼ့်ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸင်ႈတူၺ်းလီလီဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ႁႃ့ ၶၢဝ်ႇတေ့လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူင့်တိုၼ်ႇသေ ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းၼမ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ။ ယဝ့်သမ့်ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ လေႃးၽသေ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃးသုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ ၾၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ၶဝ်တိုၵ့် ထဵတ်ႈထတ်းလီလီသေ ႁေ့ႁၢမ်ႈပၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ့်တိတ့် ၵဝ်ႈၵၢင့် (MNDAA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ယႃႇယုမ်ႇ လွင်ႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၽွင်ႈ ။ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႉၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း၊ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း