Tuesday, June 25, 2024

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ

Must read

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၼႆႉရူတ်ႉၵႃးၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈၽႃႇတမ်ၵၼ်မီးၵူႈဝၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 36 ပီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ၵမ်းၵမ်းၽႃႇၵၼ်ယဝ့် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်တၢႆ  မီးယူႇၵူႈဝၼ်း။  ႁိူၼ်းလႂ်လႄႈဢမ်ႇမီး ၵႃး သႅင်ႇၵႄႇ ဢမ်ႇမီးယဝ့် ။ သမ့်ပၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃ့လႂ်မီးၵႃးၼိုင်ႈလမ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းပေႃးၵပ့်လူင်ဝႆ့ ။ တေထွႆလင်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ။ ပေႃးမီး ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢႆ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈယႂ်ႇၼႆ ယၢပ်ႇၼႃႇ မၼ်းၼၢၼ်းထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼမ်ၵိုၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇလႄႈ မၢၼ်ႈ ယွၼ့်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်မႃးလႄႈ ရူတ့်ၵႃးၵေႃႈ ၼမ်မႃးၸွမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵႆ့ၵႆ့မီးရူတ့်ၵႃးၽႃႇတမ်ၵၼ်။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃ့မူဝ်း(ဉီးလှမိုး လူမူကူညီရေးအသင်း)ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၵမ်ၼမ်တႄ့ ယွၼ့်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး လႄႈ ၽႃႇၵၼ်ဢေႃႈ ယွၼ့်မဝ်းလဝ်ႈမဝ်းယႃႈႁေႃႈသေ ဢဝ်ၵႃးၽႃႇတမ်မႅၼ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽႃႇၺႃးပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပၢႆႈပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။     ပေႃးပဵၼ်လႆႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၼ်ပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ႁႂ်ႈလူင်းသွၼ်ပၼ်ထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တေလီၵျႃႉၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to -ဉီးလှမိုး လူမှုကူညီရေးအသင်း – ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးၽႃႇပၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃယူႇ

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ် လူ့တၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼိုင်ႈပီလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 20 ဝၼ်းၼႆ့ တိုၼ်းမီးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်း1/12/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 4မူင်းပၢႆ မီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ တၢင်းဝႆး ၽႃႇသႂ်ႇၽၵ်းတူႈ လၢၼ့်ၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းၶွင် လုင်းသၢင်ႇယီႈ(ဉီးဆန်ယီ မိသားစု အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်) မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃ့မူဝ်း ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆ့တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃ့မူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ-“ပဵၼ် ၵႃးလုင်းၸၢႆးသၢမ်ၼႆဝႃႈ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 50  ၼႆ့ၼေႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃ့ တူၺ်းတႄ့ ။ ၵူၼ်းၶပ်းမၼ်း လႅပ်ႈမဝ်းဝႆ့ဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈၽႃႇၼၼ့် ၵတ့်ၵႃႈ ထူင်လူမ်း(လေအိတ်)ႁေ့ဝႆ့ပၼ်လႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တၢႆ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႆ့ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်း လႄႇၵျေႃႇ လႄႈမူၼ်ႈၼမ်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ KTV , Bar , Night Club ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူင်ၵျိူၵ်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈယႃမဝ်းၵမ်ၼမ်လိူင်ႇ ။ မၢင်လၢၼ့်မၢင်တီႈ ပိုတ်ႇတင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်းလႅင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မဝ်းမိင်းၸွမ်း ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ႁူႉၶိင်း ။ပေႃးႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၶႅၼ်းလူဝ်ႇဝႆ့ၾၢင့်ၼၵ်းၼႃ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ယွၼ့်ၵူၼ်းမဝ်းမိင်းလိူင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း