Wednesday, December 6, 2023

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

Must read

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽူင်ႉပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။  

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 28/11/2022

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ ၸိူဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တေမီးမွၵ်ႈ 20 လင်ၼႆႉ။ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇတင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၸွမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်း ၼမ်။ တိူဝ်ႉၺႃးတူႈယဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆဢၼ်ၼိုင်ႈ မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 4-5 သႅၼ်ပျႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈ မီးၼမ်ႉၸႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ႁိူၼ်းပႃႈတိၼ်ႇထေး၊ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵႄႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႂ်ႇ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးလဵၵ်း ၵျွင်းသမ်ႉပေႃးႁူးၵႂႃႇမူတ်း။  ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 1 ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ။

ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ   ပွၵ်ႉ 1 ဝၢၼ်ႈႁူဝ် ၼွင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၼ်ႈ၊ ပွၵ်ႉမႂ်ႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ၊ ဝတ်ႉ လူင်ယူမ်း၊ ဝတ်ႉၵုင်းသႃႇလႄႈ ဝတ်ႉသူပ်းလင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇလႄႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸမ် ႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ လူင်ယူမ်း လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 5 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ပႆႇ ႁတ်းပွၵ်ႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်သႃႇဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းၽူဝ်းတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်မိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၼႃးတူၺ်းသူၼ် တူၺ်းႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈသိုၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉသဵင်မႃႁဝ်ႇမႃႁွၼ် ထူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ်ယူႇဢေႃႈ ငဝ်းလၢႆးတႄႉ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမေႃးယဝ်ႉဝႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ် ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတင်း သွင်ၾၢႆႇ ထွႆထွၼ်ပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၸႂ်ၵူဝ်ယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းၺႃး ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးသေပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇသေ လမ်းလိမ်းယိုဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ SSPP ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် 20 ပွတ်းလႄႈ ငိုၼ်း 10 သႅၼ်ဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉပဵၼ်တၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 68 ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းသီႇပေႃႉၼႆႉဢေႃႈ  ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွင်းၽူဝ်းတေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၸုမ်းၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈ မႃးတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ မႄႈလုၵ်ႈမႄႈလၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

Photo Credit- ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်တၢင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း SSPP/SSA ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးပဵၼ်လႆႈႁႂ်ႈ ယူႇၼႂ်းတပ်ႉၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈတီႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသေၵမ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း