Friday, February 23, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ်လိုမ်းတူဝ်  8 ဝၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 လိူၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း၊ တႃႇတေယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႃႇထုၼ်း  ပႃႈမွၼ်းၸိင်ႇ  ယူႇဝဵင်းသီႇပေႃ့။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ( မြင့်မြတ်ပါရမီ သွေးအလှူရှင်နှင့်လူမူကူညီရေး) ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇပၼ် ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။

ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ( မြင့်မြတ်ပါရမီ သွေးအလှူရှင်နှင့်လူမူကူညီရေး) ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ” ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃ့ ၶႃႈၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊသေ ထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဢေႃႈ။     မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ် ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ (TB) ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၸွႆႈသူင်ႇပၼ်ႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်း၊  လိုမ်းတူဝ်ဝႆႉ 7-8 ဝၼ်းသေ ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃယူႇတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။ မေႃယႃႁႂ်ႈၵႂႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်။

ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ ၶဝ်လႅပ်ႈဢမ်ႇမီးပီႈၼွင့်ၶႃႈ။ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွႆး။   ၶဝ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ယၢမ်းလဵဝ်  ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၸွႆႈႁႃ ငိုၼ်းလူႇ လႆႈၽွင်ႈသေ ၸွႆႈသူင်ႇပၼ်  ႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ၊မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းဢၢင်ႈသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵမ်းလဵဝ်သမ့်ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ယူတ်းယႃႁိုင်လႄႈ ၸင်ႇသူင်ႇထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် “- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ FED( Foundation for Education and Development) ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် TB ၼႆ့ မီးလွၵ်းလၢႆးယႃ (1) ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် (2) ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် TB သေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပႃး ထႅပ်ႉယႅပ်ႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈ(ဉီးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယူတ်းယႃ တႃႇ 12 လိူၼ်။သင်ဝႃႈဢမ်ႇယူတ်းယႃၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇဢဝ်သၢႆၸႂ်လႆႈၶိုၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 11 လိူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် TB ၼႆ့ မီးဝႆ့တီႈ  ႁူင်းယႃလူင် ( ၵူႇၼွၼ်း 550 ) ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ပေႃႈမႄႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပဵင်းပေႃးတႃႇယူတ်းယႃ။ 

ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၸဝ်ႈလႂ် ၶႂ်ႈၵမ့်ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတီႈ ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဝိၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈႁႃငိုၼ်းပၼ် တီႈမၢႆႈၾူၼ်း  09 263 859 535  လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း