Wednesday, June 19, 2024

သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

 

သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ဢေးလိူၼ် ဢႃယု 16 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၸၢမ်ႇဢေး ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသွင် မီးၼွင့် 2ၵေႃ့  မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိုင်ႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းသူၼ် လုင်းသေႃး ပႃႈပုၼ့် ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

လုင်းသေႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ တိၼ်ယႂ်ႇၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။ ယႂ်ႇမႃးၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း ၶၢင်းၸဵပ်းၶၢင်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း လီဢေးလူၼႃႇ ။ တႃႇယႃၵေႃႈ သမ့်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ။  ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် တိုၵ့်ၶၢႆ့မႃးယူႇၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်း မွၵ်ႈသွင်ပီၼႆ့ဢေႃႈ။  ၶဝ်ဢမ်ႇမီးသင် ။ ႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢီးလူၶဝ်သေလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇပႂ့်ၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းဢေႃႈ ။ တေယၢၼ်ၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းမွၵ်ႈ လၵ်းပၢႆၼႆ့ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃႈမႄႈၶဝ် ၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းယူႇဢေႃႈ ၵုမ်ႇပေႃးလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ့် ၵူၺ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢေးလိူၼ်ၼႆ့  ပဵၼ်တိၼ်ၸၢင့်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယု လႆႈ 6 ၶူပ်ႇ ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယူတ်းယႃ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီၼႆႉတိၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်းယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း။  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယူႇဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး ဢွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်းလႄႈ ပိုင်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်း ပိူၼ်ႈဝႆ့ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသေႃး ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈယူႇဢေႃႈၼၼ့် ပေႃးလႆႈငိုၼ်းၵမ့်ထႅမ်မႃးၼႆ ယႃႇဢဝ်ၸႂ့်ၸၢႆႇတၢင်ႇမဵဝ်းၼႃႈၼႆဢေႃႈ။  ၼင်ႇၵႃႈၶႃႈၸွႆႈလႆႈ ၶႃႈၵေႃႈ   ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၼိူဝ်ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ ။ ဢေးလိူၼ်ၼၼ့် တႄ့ၵေႃႈ တိုၼ်းတေယႃဝႃႈၼႆၶႃႈယဝ့်။  ပေႃးၸႂ့်တႅပ်းတႄ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတႅပ်းၼႆဝႃႈ တေၶႂ်ႈယႃဢဝ်ႁႂ်ႈ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼႆ ဢေႃႈ  ။ ပေႃးၶႅၼ်းမႃးတေႁႃလဵင့်ပေႃႈမႄႈ လႄႈ ႁႂ်ႈၼွင့်မၼ်း လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽွင်ႈၼႆဝႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႅမ်ႈဝႆႉတႄႉ – တၢင်းပဵၼ်တိၼ်ယႂ်ႇ တိၼ်ၸၢင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉယုင်းၶူပ်းၼမ် မိူဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်။ ယုင်းပဵၼ်တူဝ်တေႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်း၊  လိူတ်ႈလႄႈၼမ်ႉယၢင်/ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူၵ်ႇၽႅပ်ႉ parasitic worm 3 မဵဝ်း ၸပ်းမႃးတီႈယုင်းသေ မႃးလၢမ်း ၽႄႈၼႂ်း လိူတ်ႈၼႂ်းၽိဝ်ၼင်ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယုင်းၶူပ်း။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈတွၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယုင်းၶူပ်း ၼမ်ၼၼ်ႉ ၵႂ်ႈ/ယႂ်ႇ။ မၢင်ၵေႃႉ ၶႅၼ်ယႂ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ ၶႃယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵႆႉတႄႇပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃၸိုင် ၶႅၼ်/ၶႃ ၼၼ်ႉၸၢင်ႈၵႂ်ႇယႂ်ႇမႃး၊ ၽိဝ်ၼင်ၵေႃႈၼႃမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵၼ်ႈ/ဢဵၼ်/လွတ်ႇလိူတ်ႈသမ်ႉတေၸဵပ်း/မူၺ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

သင်ဝႃႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတီႈမေႃယႃၶဝ်ၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 ပီၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူၵ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၸင်ႇတေမူၺ်ႉတၢႆတၢင်းပဵၼ်ႁၢႆၶၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်လီလီ၊ ယႃႇပၼ် ယုင်းၶူပ်း၊ ႁႂ်ႈၵၢင်မုင်းသုတ်းၼွၼ်း ၊ ပေႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းၶဵမ်/လဵင်ႉယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် (ၵႃႇၵွႆႇသေး) ၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉသမ်း/ ၵိၼ်ၵူႈၵမ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တိၼ်ၸၢင်ႉၼႆႉမီးယူႇ 1400 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾရိၵ လႄႈၵုၼ်တိူၵ်ႈဢေႊသျႃႊ ပဵၼ်ၼမ်သုတ်း။

တွၼ်ႈတႃႇဢေးလိူၼ် ယူႇဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈယိုၼ်ႈငိုၼ်းၵမ့်ထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇ လႆႈတီႈ လုင်းသေႃး ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃး 09 422 018 985 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတွင်ႈထၢမ်တႃႇသူင်ႇငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း