Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း။

လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/09/2022 ၊ ၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ် SSPP  ၼႆသေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႈမႄး။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၾူၼ်းတင်းမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တလဵဝ်ၶဝ်ၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းၽႂ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉယွၼ်းၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈၾႆးဝႃႇ 5 မိုၼ်ႇပျႃးဝႃႇ ။ မၼ်းၵေႃႈၸူးသိုပ်ႇၾူၼ်းယွၼ်းမႃးတၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းႁိူၼ်းလုင်းပိင်ႇၺႃႇသေ ၶတ်းၸႂ်တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းယူႇသေတႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉလွင်ႈသင် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပလိၵ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ဢွၵ်ႇတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၸင်ႇတေပၼ်ထူပ်းၼႆဝႃႇ။ မၼ်းၺႃးပေႃႉတီႈလႂ် ၸဵပ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇၵူၼ်းႁိူၼ်းလုင်းပိင်ႇၺႃႇပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်းၸၢႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း။

“ႁဝ်းၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇ SSPP ယူႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆ။ တေၶိုင်ၵၢၼ်ပၼ်ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၶိုၼ်း ဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်သင်ၶႃႈလူင်”။ – ၵူၼ်းႁိူၼ်းလုင်းပိင်ႇၺႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး SSPP  ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးယွၼ်းမႃးၸႂ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်လႄႈၵႃႈလႆႈၵဵပ်းၸွႆႈႁႃၸွႆႈ။ ပေႃးၺႃးသေၸုမ်းၸုမ်းတီႉၺွပ်းထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉၵုမ်းၶင်(ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသမ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးထိုင်ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်) မႃးၸိူင်ႉၼႆ ၸုမ်းလႂ်ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

လုင်းပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ တေမီးဢႃယု 60 ပီ မေးၼၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၶမ်းၸၢမ်ႇ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း