Tuesday, November 29, 2022

ၵႂၼ်းမဵၼ်တီႈ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ –“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်၊ ၶဝ်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၽဝ်ဢဝ်ဢေႃႈ။ ဢၢႆထုၼ်ပေႃးၶိုၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ ။ သမ်ႉပႃးဢၢႆထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ပေႃးလူမ်းပတ်ႉမႃးၼိုင်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းမဵၼ်တႄႉမဵၼ်ဝႃႈ။    ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ၼႆယူႇ၊ ၶဝ်ဝႃႈပေႃး ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်သဵင်ႈယဝ်ႉတေၵိုတ်းၼႆဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႈပႆႇႁၼ်ပေႃးမီးမႃး ႁိမ်းသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ -ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉၵၼ် မိူဝ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽူႈလႂ်မႃးလၢတ်ႈမႃးတၵ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။   

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မေႃသွၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ –  “ၶႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ။ ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ်ၼႆႉမၼ်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ။ လုၵ်ႈၶႃႈသမ်ႉမီးလူမ်းၸႂ်ၵပ်ႉ။    တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႃႈယူတ်းယႃ ၵႃႈယႂ်ႇၼႃႇ ။   ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပေႃးၵႂႃႇလႆႈၼႄ ႁွင်ႈယႃသေၼႆ ငိုၼ်းလိူၼ်ႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ “ဝႃႈၼႆ။

ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ်ၼႆႉ လူမ်းပဝ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ထိုင်တၢင်းၼၼ်ႉ ။ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းယူႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသတူင်ႇ(ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ၊ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်)၊ဝၢၼ်ႈဝဵင်းဝ၊ဝၢၼ်ႈၵုင်းၽႃႇတီႇမႃႇလႄႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁႄးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸမ်ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇသၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး(ၵ) ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ၊ဝၢၼ်ႈမႄႈၶၢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇထႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသုတ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ်၊  ၵူႈၵေႃႉလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးလီ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ် ဢမ်ႇဝၢၼ် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်းမႃးၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးလႆႈသႂ်ႇ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇမဵဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၢႆမၼ်းယႃႇဢွၵ်ႇ သင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉမဵၼ်ယူႇၸိုင် တၵ်းလူဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ယဝ်ႉ “ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မီးၾၢႆႇလင် ႁူင်းၽဝ်ဢုတ်ႇ 999(၉၉၉ အုတ်စက်) မီးတႂ်ႈဝၢၼ်ႈလွႆသတူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇၼႆႉ မီးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၼိူဝ်သေ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ပီ2014 ၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆးမီး 17205 ၵေႃႉ၊ၼၢင်းယိင်းမီး 16134ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပဵၼ် 33339 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း