Tuesday, November 29, 2022

ပီၼႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးပွႆးပီမႂ်ႇတႆးဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး   ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ   ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၽႂ်မၼ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူၼ်ၼင်ႇတွၼ်ႈတႂ်ႈ တီႈ ဝဵင်းရယွင်း၊ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ၊ တွၼ်ႈၵၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၼူၼ်းထပူးရီး လႄႈ တွၼ်ႈၼိူဝ်   ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈႁွင်ႈၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇမႃးလၢႆလၢႆၵေႃႉ။

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းရယွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းရယွင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမႃးၼႆႉ မီး 2 ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တီႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်း တေဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၵၼ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဢၼ်မႃးၵိူတ်ႇ တၢင်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈၶႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁူႉလွင်ႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶႃႈပႃးထႅင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းရယွင်းၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 တီႈဝတ်ႉသူဝ်ၽူၼ်း မၢပ်ႉတႃႈ ၽုတ်း။   တီႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/11/2022 တီႈၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶွင်းႁႄ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ  ။

  တီႈဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) သမ်ႉ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈတီးၶေး (DK) ၽရၢမ်းသွင် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2022 လႄႈ ဝတ်ႉၽယႃးသူးလဵၼ်း ၊ တီႈၵၢတ်ႇပူဝ်းထွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼူၼ်းထပုရီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၊ ဝတ်ႉၵူႇမၼ်ႈ မူင်းၶူၼ်းၶျႆး ဝဵင်းလွႆသၵဵတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 21-22/11/2022 ၊ ဝတ်ႉသၼ်ၵၢင်ႈပႃ ဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း ဝၼ်းတီႈ 21-22/11/2022 လႄႈ တီႈမႄႈသၢဝ် မိူင်းၼွင် မူႇ 10 ဢိူင်ႇမႄႈသၢဝ် ဝဵင်းမႄႈဢၢႆး တေပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22-24/11/2022 ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵဵင်းမႆႇႁေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပွႆးမႃး 2 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 23 /11/2022 တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ  ။  ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး၊ ႁပ်ႉၸဵင်ၵႃႇ ရဝ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇလႄႈ တၢၼ်းၽဵၼ်း(ၵၢပ်ႈသွၼ်း) သင်ၶၸဝ်ႈတင်း ၵႃႇရႃဝ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈထိူတ်ႉထႆး မူႇ 1 ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈ တေၸတ်းယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20-25/11/2022 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း