Wednesday, February 8, 2023

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁပ့်ၸဵင် တီႈထုင့်ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်

Must read

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU Tai Student Union ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၵႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင့်ပၢင်လႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် မီးဝႆ့ 5 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ-“ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႈ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼုင်ႈပိတ်းပွတ်းပွႆႇဢႅင်ႈပွႆႇၶႃၵႃႈၸွမ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ”- ဝႃႈၼႆ ။

Photo Pang Leng- ၶဵင်ႇ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းတႃႇႁပ်ႉ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈပၢင်ႇလႅင်းသႂ်

ဝၢႆး TSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ့်ၼၼ့် ၵူၼ်းၼႂ်း Social Media ဢွၼ်ၵၼ် သျႄး သေ ႁၼ်လီၸွမ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ၼႆ့ တင်းၼမ်။

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼပ့်ယမ် ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်ၼိူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတႄ့ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းသေမႃးၵႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်။   ပေႃးတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တႄ့ တေၸၢင်ႈပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈယူႇသေတႃ့ၵေႃႈ ပေႃးၵူၼ်း တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးႁၼ်မႅၼ်ႈၼႆ တေထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း။    မၼ်းတေ မႃးယႃႉၼႃႈတႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း။   မၼ်းတေလူတ်းၵႃႈၶၼ်ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။  တီႈတႄ့မၼ်း တၢင်း ယိူင်းဢၢၼ်းပီမႂ်ႇတႆးၼႆ့  ၶႂ်ႈႁၵ်ႉသႃပႅင်းၵိုမ်းၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁိုဝ် ။ ပႂ်ႉတူၺ်း ၾၢႆႇၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၶဝ်ယူဝ်တေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆ့ ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်TSU ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸိူင့်ၼႆမႃးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး ၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေးသျႃႊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶိူဝ်းတႆးပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်ႇ။ ၶူဝ်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸၵ်း မၵ်းမၢႆပဵၼ်ၶူဝ်းၵူၼ်းၸၼ်ႉသုင်မီးပိုၼ်း။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ-“ ၵိုင်ႇလီဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းယူႇလွင်ႈၼႆ့  ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ပေႃးယဝ်ႉ ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပိူင်ၾိင်ႈ  ၵေႃႇၸဵင်ၼႆ တၢင်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸိမ်သႂ်ႇၸွမ်းၼၼ်ႉ  ၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း  သေ ၸိမ်တႄႉ  ၵေႃႈလီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလီလိုမ်းပႃးဝႃႈ ၾိင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ ပၢၼ်မႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၼေႈ ။ တီႈၶဵင်ႇၶဝ်မီးပႃး ႁၢင်ႈၵွင်းမူး ႁၢင်ႈၽြႃး  သေ သမ်ႉၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်း ၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇသုင်  တေႃႇၼႃႈ ၵူၼ်းမႃးပွႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ယင်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးတီႈ  ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝႃႈ- ႁႂ်ႈၸွႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈတႃႇႁၵ်ႉသႃပႅင်းၵိုမ်း လွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁိူင်ႈၵိူင်းဢွၵ်ႇၶွပ်ႇ။ၸိူဝ်းၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉၵေႃႈႁႂ်ႈၸွႆႈၸီႉၸမ်ႈပိူင်းပၼ်မူၼ်ႉမႄးပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 22/11/2022 ဝၼ်းတုမ်းႁပ်ႉၸဵင်ၼၼ်ႉ တီႈပင်ႇလႅင်းသႂ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းတႃႇႁပ်ႉပီမႂ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၸုမ်းဢွၼ်ႇယိင်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းသေၶိုၼ်ႈၵႃႈတဵၼ်ႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇ။ ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊဢၼ်ၼၼ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉၸီႉၸမ်ႈလွင်ႈၼႆႉဝႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း