Thursday, July 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်း ႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ဝၢတ်ႇမႃးထုတ်ႇ/လႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ယႃႈမ

 ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်(မူးယစ်) ၼႆသေ တိၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးႁႃငိုၼ်းထႆး 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ မႃးလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း  ။

- Subscription -

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ၵႂႃႇ ပၢတ်ႇၶဝ်ႈမႃးဢေႃႈ ။ မႃးၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉမၼ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸမ်တူၵ်းၼၼ်ႉၼေႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁၼ်ယႃႈမႃႉၼႂ်းထွင်း မၼ်း 3 မဵတ်ႉလႄႈတိၼႆဝႃႇ။ၶဝ်တိတႄႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈသေ သမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈလုၵ်ႈမေး ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။”-ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်(မူးယစ်) တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်းၼႆႉ ၵႆႉပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်  ပၼ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။  ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၼႆ ၵႆႉၸွပ်ႇထၢမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသိုပ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “သင်ဝႃႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈလၢဝ်ၶႂ်ႈလႆႈလႅင်း ၶႂ်ႈလႆႈယႃႇထူးတႄႉ ၶဝ်လီႁွင်ႉၵႂႃႇ တီႈလုမ်းလေႃႇၼေႃႈ ၼႆႉသမ်ႉႁွင်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇဢၼ်မီးတၢင်းၵႂႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းပုၼ်ႉႁေ သမ်ႉယွၼ်ႉငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်တင်းၵဝ်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ဢႃယု 35 ပီၼႆႉ မေးမၼ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းၶမ်း။ မီးလုၵ်ႈဢႃယု 12 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ လႆႈႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်း တႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း။ လႆႈၵႂႃႇႁႃၵူႈယိုမ် ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ် ၊ လႆႈငိုၼ်းမႃးဢမ်ႇတဵမ် သႅၼ်လႄႈ ၼၢင်းၶမ်း လႆႈၵႂႃႇယွၼ်းၼွမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ လႆႈပၼ်ၵႂႃႇ 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 7 မူင်းၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း 3 ၵေႃႉ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းထူင်ၼႂ်းထွင်းၶဝ်ၼႆသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်း  360,000 ဝၢတ်ႇ ၵႂႃႇလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶဝ်မႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီၼႆႉ ထုင်ႉမိူင်းတုမ်း မိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယႃႈမႃႉလိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်တၢင်ႇပီ။ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈယႃႈမႃႉသႅၼ်းဢမ်ႇပေႃးလီၼႆ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ 50 ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈမီး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ ပဵၼ်သႅၼ်းလီဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ 100-250 ထိုင် 500 ဝၢတ်ႇၵေႃႈမီး။  ၵူၼ်းသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼႆ မီးႁႅင်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၵိၼ်ၽွင်းလူင်းၼႃး ၶဝ်ႈသူၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ/ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း