Saturday, March 25, 2023

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း 300 ပၢႆ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်း သူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူလ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် မႅတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈ လႆႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ် မႃးႁူမ်ၸူမ်းမႃးယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းတႄႉ ၸူမ်းဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းတဵင် ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉၵၼ်မႃး ။ ဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ထမ်းတႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶမ်းသူ ၊ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼမ်ႉၸႂ်လီသူဢိူဝ်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႇ တၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇ တဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၼုမ်ႇႁၢႆး ၸၢႆးယိင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးၵႃႈၼႄ ႁပ်ႉႁူမ် ၸူမ်းတွၼ်ႈ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁိတုလ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူးမေႃလူင် Ph.D  တင်းမူတ်းမီး 4 တူၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး 2 တူၼ်၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1 တူၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင်(မိူင်းသူႈ) လႄႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယိူဝ်း 1 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) –

ၸႃႇတိ တီႈၵိူတ်ႇ – ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ပွၵ်ႉ (1) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ – ပူႇလွႆဝႃႇလိင်ႇ + ၼၢႆးလွႆႁိူင်းၸိင်ႇ

ပီၵိူတ်ႇ – ဝၼ်းတီႈ 7/2/1977 ပီၵေႃးၸႃႇ 1337 ၶု လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်း။

ပီႈၼွင်ႉ – မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 6 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း –

ဝၢႆးပဵၼ်သၢင်ႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇယူႇတီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈသေႃႉ လႆႈဝႃႇၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းႁၢႆးႁူဝ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းၵၢတ်ႇ လေႃႉ (ၵလေႃး)။ ယူႇတီႈဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း လႆႈသွင်ပီသေ သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ ထမ်ႈၸိတ်ႉတပႃႇလ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း ၼႂ်းတိူင်းမၼ်း တလေး။ ယူႇတီႈၵျွၵ်ႉပတွင်းလႆႈ 5 ပီသေ (1993-1997) သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉၵျၶတ်ႉဝၢႆး (ၵျွင်းမႆႉသၢင်းၶမ်း) တီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် (1997-1998)။ ယူႇတီႈ ပႃႇၵိူဝ် (2) ပီသေ သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် မၸူဝ်းယဵင်ႇမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်မီး သင်ႇၶႃႇယူႇဝႆႉ တင်းၼမ် 3000 ၼၼ်ႉ (1999-2002)။ ယူႇတီႈ တႃႈလိူဝ်ႇ (3) ပီသေ- ယဝ်ႉၸၼ်ႉၶူးထမ်ႇမႃႇၸရိယ။ ဝၢႆးသေ ယဝ်ႉ ထမ်ႇမႃႇၸရိယယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၶူးသွၼ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမၸူဝ်းယဵင်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတႃႈၵုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢဵင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ။

 ၶၢႆႉတႃႈလိူဝ်ႇမႃးယူႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ တီႈဝတ်ႉလေး ၵျုၼ်းၸၵ်ႉၵျႃႇ ဢဝ်ဝႃႇၸွမ်းၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ (ၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ) ။ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမႃး ပီ 2003 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇႁဵၼ်းတၢင်းမေႃထႅင်ႈ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ ယူႇသီႇႁူဝ်ႇလႆႈ 3 ပီသေ ထိုင်မႃးပီ 2006 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး။ ယူႇတီႈဝတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼ်ႇတိမႃႇ (တၢင်ႉယၢၼ်း) တႄႇတင်ႈၼၼ်ႉလႆႈ (2) ပီသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ တီႈဝတ်ႉꩪမ်ႇမတီႇပ၊ ဝဵင်း မႃႇလင်ႇပႃႇတု ဢၼ်မီးၸမ်ဝဵင်းလူင်သုရႃႇၽယ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2008  ။ ပီ 2009 ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးသိုပ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ တီႈမိူင်းထႆး။

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ တီႈယူႇလၢႆလၢႆတီႈ –

1990 ၶိုၼ်ႈပဵၼ်သၢင်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး၊ သၢင်ႇတိုင်းၵမ်လႄႈ သင်ႇၶႃႇလေႃးဝႃႇတ ၾၢႆႇတႆး (ၵျွင်းဝၢၼ်ႈ သေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ)

1991 ဢွင်ႇၸၼ်ႉမူႇလ ယွင်ႁူၺ်ႈ (ဝတ်ႉသႃသၼဝိပုလ ၵၢင်ဝဵင်း ႁၢႆးဝူဝ်း)

1992 ဢွင်ႇၸၼ်ႉဢၶျေႇပျူႉမူလ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(ဝတ်ႉသႃသၼဝိပုလ ၵၢင်ဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း)

1993 ဢွင်ႇၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (ဝတ်ႉထမ်ႈၸိတ်တပႃလ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း)

1994 ဢွင်ႇၸၼ်ႉၵၢင် (ဝတ်ႉထမ်ႈၸိတ်တပႃလ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း)

1995 – 1996 (တူၵ်းပီၼိုင်ႈ ပုၵ်ႉသႃႇပွၵ်ႈ ဝတ်ႉႁဝ်းတူၵ်းမူတ်း၊ သင်ႇၶႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၵလႃး မင်ႁူဝ်ၵၼ် ပီၼိုင်ႈ ႁၢမ်း 2 ပီ)

1997 ဢွင်ႇၸၼ်ႉလူင် (တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၵျၶတ်ႉဝႆး ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်)

1998 ႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇၸၼ်ႉၶူး (တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၵျၶတ်ႉဝႆး ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်)

1999 ၸပ်းၵျၢမ်းၼိုင်ႈ ပႃႇရႃႇၸိၵၢၼ်ႇ (ထမ်ႇမပႃလ မၸူဝ်းယဵင်ႇမႂ်ႇ တႃႇလိူဝ်ႇ)

2000 သီႇလၵ်ႉၶၼ်ႇ (ထမ်ႇပႃလ မၸူဝ်းယဵင်ႇမႂ်ႇ တႃႈလိူဝ်ႇ)

2001 ထမ်ႇမသင်ႇၵၼီႇ (ထမ်ႇမပႃလ မၸူဝ်းယဵင်ႇမႂ်ႇ တႃႈလိူဝ်ႇ)

2002 ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢဵင်းၵလဵတ်ႈ (ဝတ်ႉတႆး လေးၵျုၼ်းၸၵ်ႉၵျႃႇ တႃႈၵုင်ႈ)

2003 ၵႂႃႇသီႇႁူဝ်ႇ တင်းၸဝ်ႈၶူးဝႃး ယႃႇမိၼ်တ၊ ဝႄႉမိူင်းထႆး (ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသေႇၼ မႃးႁပ်ႉ) ပီႈၼၢင်း ၼၢင်းၶမ်းမူဝ် ႁွင်ႉ ၼၢင်းပွႆး-  လုသဵင်ႈ။

2004 ၶိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢဵင်းၵလဵတ်ႈ တီႈသီႇႁူဝ်ႇ (ပေႃႈလု သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်တင်းပီႈၼၢင်း)

2005 ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ ဢႅမ်ႇဢေႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလႃႇၼီႇယ သီႇႁူဝ်ႇ

2006 ၵႂႃႇၵူဝ်းရီးယႃး ယူႇဝဵင်းသူဝ်း ၸွမ်းၸဝ်ႈသုၺႃႇၼ (သႅင်ႁူင် မိူင်းၽူင်း)

2007 ယူႇၵူဝ်းရီးယႃး (ယူႇၵူဝ်းရီးယႃးၸွမ်း ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ)

2008 ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး (မႃႇလင်ႇပႃႇတု သုရႃႇၽယ)

2009 မႃးမိူင်းထႆး ဢဝ်ဝႃႇတီႈၼမ်ႉထွင်း သိၵ်ႉၶႃႇလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း

2010 – 2011 ဢဝ်ဝႃႇတီႈၼမ်ႉထွင်းသိၵ်ႇၶႃႇလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း (လုမ်းလႃး ၸဝ်ႈသုၶမ်းတႆး)

2012  ဢဝ်ဝႃႇဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ တူၼ်ႈတီး

2013 ဢဝ်ဝႃႇတီႈၼမ်ႉထွင်း သိၵ်ႇၶႃႇလႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း

2014 ဢဝ်ဝႃႇၸိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႄႈ လုမ်းလႃးၸဝ်ႈသြႃႇဝၸီႇပိၵ်ႉ ၸွမ်းၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း

2015 ဢဝ်ဝႃႇဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလုမ်းလႃးၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိၸယ

2016 ဝတ်ႉထႆးၼရေးသုၼ် သႃလႃးယႃး ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း (လုမ်းလႃးၸဝ်ႈၶူးလူင်တီႈ ၸိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ)

2017 ဢဝ်ဝႃႇတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၵရိတ်သႃႇၶွၼ်ႊ

2018 မိူဝ်းၶိုၼ်းတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် (SSBU) သွၼ်ဢၽိထမ်ႇမႃႇ

2019 ဢဝ်ဝႃႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ်

ပီ(2019) လိုဝ်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈ ၵွပ်ႇပိူဝ်ႈလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် တႃႇၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ (Ph.D Mahidol University)

2020 ယဝ်ႉၸုမ်ႈၶူးပႃႇရၵူႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း မိူင်းထႆး ဝၼ်းထိ (24-4-2020)

Photo: ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈမႃး လၢႆလၢႆမိူင်း –

မိူဝ်ႈယူႇၵျွၵ်ႉပတွင်း – လႆႈဢဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇတႆးၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ၵူႈပီ

တႃႈလိူဝ်ႇ- ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈမၢႆၼႂ်းၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး တီႈတႃႈလိူဝ်ႇ၊

တႃႈၵုင်ႈ – လႆႈၸွႆႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပိၼ်ႇလိၵ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ၊

သီႇႁူဝ်ႇ – လႆႈၸွႆႈၵၢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶႃႇတႆး တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊

ၵူဝ်းရီးယႃး – ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇလႄႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁေႃးတြႃး ႁဵတ်းၶူးသွၼ်၊

ဢိၼ်ႇတိယ – ၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈပိုတ်ႇဝတ်ႉမႂ်ႇ ဝတ်ႉတႆးၵမ်ႇပေႃးၸၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ပၼ်ပီ 2008

ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး – ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈၶေႃးလဵၵ်ႉၶျ် ၵေႇတရႃႇၸတ်ႉသ မႃႇလင်ႇ

မိူင်းထႆး – ၸွႆႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပပ်ႉသႅင်သယၢမ်၊ ႁဵတ်းၶူးသွၼ် တီႈၼမ်ႉထွင်း သိၵ်ႇၶႃႇတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း၊ ပူင်သွၼ် ပၼ်လၢႆးၶူၼ်ႉၶႂႃႉသင်ၶႃႇတႆး တီႈဝတ်ႉသႃႇထုပထိတ်ႇ၊ ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇလၢႆလၢႆတီႈ၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၸိူဝ်းမႃးယူတ်းယႃတူဝ်မိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ တူၼ်ႈတီး၊ လုမ်း လႃးၸဝ်ႈသြႃႇဝၸိႇပိၵ်ႉ ဢွၼ်ၵႂႃႇမိူင်းၸိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်းတႆး တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈ တၵႃႇ သတ်ႉထႃး မႃးယႃတူဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးယမိၼ်ႇတ လူတ်ႇၶွမ်ႈလႄႈ မႃးယႃတူဝ်တီႈၵုင်း ထဵပ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝိမလႃၽိပႃလ (လၢင်းၶိူဝ်း) မႃးယႃတူဝ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ ပၼ်ႁႅင်းသူတ်ႇမုၼ်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈဢဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ (ပၢင်လူၼ်ႇ၊ ထုင်ႉပူင်း) ၸဝ်ႈၶူးဝိတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ (ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵုၼ် ႁဵင်) မႃးယႃတူဝ် တင်ႈတႄႇဢဝ်တႃႈၵုင်ႈမႃးထိုင်တီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ တေႃႇပေႃးမိူဝ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၸိင်ႇၵပူဝ်ႇ – ပုတ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃႇယမိၼ်ႇတ

ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁေႃးတြႃးလႄႈပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉ ပီ 2014 သေ လႆႈဢဝ်ဝႃႇပၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၸွမ်းလၢႆလၢႆ ပီ၊ ပီၼႆႉ လႆႈလုမ်းလႃးၸဝ်ႈသြႃႇဝၸီႇပိၵ်ႉ တီႈၸိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ်၊ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ National University Hospital (NUH) ၊

2011 – မလေးသျႃး ၸွႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူဝ်ႈပိုတ်ႇဝတ်ႉ ဢွၵ်ႇၸၽိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ၊

မိူင်းမၢၼ်ႈ – ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇၽရႅၼ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ထေႇရဝႃႇတ၊ ၽူႈမၢႆၸဝ်ႈၶူးလူင် 2006 ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇၽရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈ   ၵမ်း 1 ထိုင် 6 တႃႈၵုင်ႈ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ပၢင်လူင်၊ ပၢင်ဢူလူင်၊ ပီ 2017 ၼၼ်ႉ မႃးလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၽရႅၼ်ႉ လိၵ်ႈလူင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းသူႈ – တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်တႃႇပီၵွၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လေႃႇသွၼ်းၽြႃးသႅင်လႅင် တေႃႇပေႃးလႆႈပၢင်းမိူဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းသူႈ၊ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈသုၽၼ်းပူးရီး မိူဝ်းထိုင်မိူင်းတႆး။

ပၢင်လူင် – ၵႅမ်ၽူႈမၢႆ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး (တႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး)။

ဝၢၼ်ႈသေႃႉ – ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႇယၵ ဝတ်ႉလူင်ဝၢၼ်ႈသေႃႉ၊ ပီ 2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်း ၼႃႇယၵ တီႈဝၢၼ်ႈသေႃႉ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ယဝ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇယူႇယဝ်ႉ။

တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇတီႈ ပႃႇၵိူဝ်လႄႈ တႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၶူးသွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၼွင်ထုင်ႉႁၢႆးယႃႈ လႄႈ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် (5) ပီထပ်းၵၼ်။ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လူင်းၼႂ်း ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း၊ ၶၢဝ်း တၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ သႅင်သယၢမ် မႃးလၢႆလၢႆပီ၊ ယၢမ်ႈၶပ်းၶိုင်ပပ်ႉ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ(ၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈသိပ်းပီ)၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၾၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ ဝတ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ၊ ပပ်ႉတီႈမၢႆတွင်း ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး၊ ပိၼ်ႇပပ်ႉ ပိုၼ်းသႃႇသ ၼႃႇ မိူင်းၵဵင်းတုင်လႄႈ ပိုၼ်းၸဝ်ႈသြႃႇ ထမ်ႇမေႃးတယ (ၵဵင်းတုင်) ပပ်ႉတီႈမၢႆတွင်း ၽွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း (50) ပီ တဵမ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇထမ်ႇမသႃမိ (ယႃႇပေႁႆႈ)၊ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း ၸုမ်းၵုလသမၵ်ႉၵီႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပီ 2020 ဢွၼ်ၼမ်းႁဵတ်းပပ်ႉၸဝ်ႈၶူးဝိတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ (ၶၢဝ်းတၢင်းတုပီႈ မွၵ်ႇၵီႈ ႁူင်ႈၸဝ်ႉ)။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း သီႇႁူဝ်ႇလႄႈ သႅင်သယၢမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်ယဝ်ႉမႃး

ၸုမ်ႈထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇတႆး

 • သႃသၼꩪၸ ꩪမ်မႃၸရိယ 2002
 • ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ 2000
 • ၸုမ်ႈၶူးဢႅမ်ႇဢေႇ Master of Art (Buddhism) ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလၼီႇယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ 2005
 • ၸုမ်ႈၶူးပႃႇရၵူႇ (PhD) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း မိူင်းထႆး 2020။ 2020 PhD in Buddhist Studies
Photo: ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

တီႈယၢမ်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်မႃး

ယၢမ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

 • ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႈႁူၺ်ႇ
 • တၢင်ႉယၢၼ်း
 • တီႈမိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢင်
 • ဝၢၼ်ႈသေႃႉ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ
 • ႁၢႆးပႃ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၸွမ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ႁႃႈပီထပ်းၵၼ် လုမ်းလုမ်းယူႇယဝ်ႉ။
 • ၶူးသွၼ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမၸူဝ်ႈယဵင်ႇမႂ်ႇ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
 • ၶူးသွၼ် တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝဵင်းသူဝ်းလ်
 • ၶူးသွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေဢရႃႇၸတ်ႉသ မၢင်ႇလင်ႇပႃႇတု မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး
 • ၶူးသွၼ် သွၼ်ဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႁိတူၼ်း တီႈၼမ်ႉထွင်းသိၵ်ႇၶႃႇလႆႈမႁိတူၼ်း
 • တႄႇဢဝ်ပီ (2018) တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် (2022) ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵထိၵ ၾၢႆႇဢၽိထမ်ႇမႃႇလႄႈ ပႃႇလိႁူမ်ႈပႃး ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၾၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈၸုမ်းၶူးပႃႇရၵူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၽိထမ်ႇမႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵေႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႈ “သၸ်သ သင်ၶေပ”၊ လုၵ်ႉတီႈပႃႇလိ ၽိုၼ်ငဝ်ႈမၼ်းသေ ပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း၊ သပ်းလႅင်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း သေ ယဝ်ႉႁူမ်ႈပႃး တႅၵ်ႈတူၺ်းလၢႆလၢႆမူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇမၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ သီႇႁူဝ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်းမႄးထတ်းပႃႇလိ ၶိုၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်ဢၼ်ဢဝ်တၢင်ႇတႃႇလႆႈၸုမ်း ပီႇဢဵၵ်ႉၶျ်တီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းထႆး

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် (2016) ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး။

2018 ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ (3) ၵွင်လႄႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ဢၽိထမ်ႇမႃႇ။ Head Department of Tipitaka Studies, SSBU

2021 ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ Director of SSBU’s Library

2022 ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (မဟာဌာနမှူး) Acting Dean of Shan State Buddhist University

ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႃႇယၵ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးလႄႈ ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးသေ ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမီးယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးယူႇယဝ်ႉ။ Members of Nayaka of SSBU in administration affair

ၶေႃႈမုလ်းၼႆႉ –

လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဢဝ်မႃးတီႈ ပပ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်ႈၶူးပႃႇရၵူႇ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း