မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် 3 လုၵ်ႈ

44

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် 3 လုၵ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ ၽွင်ႈ။

Photo DVB- ၵဵတ်ႉထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:00 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်း 4 လၵ်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:36 မူင်းသမ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈလုမ်းၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ 1 လုၵ်ႈ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶဝ် 2 လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ၶဝ်ထႅင်ႈ 1 လုၵ်ႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတင်းသွင်တီႈတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၽႃဢုတ်ႇ၊ ႁူးလႅင်းလႄႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၢႆးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ