သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3

180

ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶလယ 348 တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈၸူးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃး ဢဵၼ်ႁႅင်း 48 ၵေႃႉ။ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၶဝ်တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 5-6 ၵေႃႉ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းတၢႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၶဝ်တႄႉ တင်ႇၵႃးၵႂႃႇၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၼ်ႁိုင် 45 မိၼိတ်ႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ 100 ပၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၢႆႉပူတ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၵၼ် ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2022 ၼႆႉ ပိဝ်ႇႁႃမူး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ယေးဢွင်ႇမဵဝ်း လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇမႃးပုတ်ႈ၊ ပိဝ်ႇႁႃမူးၵေႃႉၵဝ်ႇတႄႉ ယၢမ်း လဵဝ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်တင်း ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ