Tuesday, June 18, 2024

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ယူဝ်ၶႄး တေသုမ်းၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

Must read

လိူၼ်ၼႆႉ သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 13 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17 ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေႁွင်ႉႁူပ်ႉ SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း UWSA (ဝႃႉ) လႄႈ NDAA မိူင်းလႃးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ SSPP တေလႆႈလၵ်းလႅမ် လႅတ်းသႅဝ်းတႄႉတႄႉ ၸင်ႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ မူၵ်ႇသွၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင် ၸၵၸ ႁၢင်ႈၺွပ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လၢမ်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။

- Subscription -

ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇယိုတ်းမိူင်းတႄႉ တေၸႂ်ႉလွၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ တဵၵ်းမိပ်ႇသေ တၢၼ်ႈၶႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ မႃးလႄႈႁဝ်းတူၵ်း လူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ သူၶဝ် တေယွမ်းႁပ်ႉလွၵ်းပိူင် တပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် (တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်)။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈမႃထိုင် ၼႂ်းသၽႃးတႅၼ်းၽွင်း ဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၸင်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆ တိုၼ်း တေလၢၵ်ႈၶႃၵၼ် လူင်းၸူးလုၵ်းလဝ် လၵ်းမိူင်း 2008 ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း။

တူဝ်ၼိူဝ်ႉလိုမ်း ဢမ်ႇလိုမ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶွၼ်ႉတႄႉ ပေႃႇယူႇ ႁႅမ်ယူႇ ၼင်ႇလွၵ်းၵဝ်ႇ လၢႆးၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ SSPP ၊ ဝႃႉ လႄႈ  မိူင်းလႃး တေလႆႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉ လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ တင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၸွင်ႇသမ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ႁိုဝ်။

UWSA (ဝႃႉ) ၼႆႉ မၼ်းမၢင်ႇၵိူဝ်း ပူၵ်းတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း တႃႇတေလႆႈၸႄႈ မိူင်းဝႃႉၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်း တေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႃးလႃး ၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ တႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇပဵၼ် လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် လွၵ်းၸုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ပႆႇႁၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵွၼ်ႇ။

NDAA မိူင်းလႃးၵေႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပၼ် ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းလူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း သူၼ်ၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။

ပေႃးၼႆ လွင်ႈဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ SSPP ၸွင်ႇႁပ်ႉလႆႈ။ မွၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ် ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇႁင်းၶေႃၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇတေမႃး ၽဵင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း SSPP ၼႄႇ။ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ လေႃႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ။ ဢမ်ႇႁပ်ႉလေႃႇ ဝႃႈၼႆသေလႃႈ ၵူၺ်းၸွင်ႇသမ်ႉ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း။ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဝ်းဢမ်ႇပႃး ၾၢႆႇလႂ်ၼႆ ၸွင်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼၼ်ႉၼႄႇ လႅပ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ပုတ်းၶၢတ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈလေႃႈလႅၼ်ႈ လေႃႈလႅၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇၼႆ လၢႆလၢႆ ၵမ်းဝႃႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈၵႂင်ၵႃး ၸွမ်းမႃးယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၵွႆးဝႃႈ SSPP ၊ RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယူႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၵႂႃႇ၊ ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်မႃး၊ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်မိူင်းလႆႈမႃးဢီႈသင် လၢႆလၢႆၵူၺ်းၵူၺ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၸၢင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇပၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈႁူႉ ငိၼ်းထွမ်ႇၸွမ်းၼႆတႄႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်း ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၵႄႈၸႂ်လႆႈ ယႃၸႂ်လႆႈၽွင်ႈယူႇ။

တပ်းသိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ႁဵတ်းတႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်ၽွၼ်း လီ တီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းလူင်း ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢီႈသင်မႃးလၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လိတ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႈၽိဝ်မၼ်း လီလႆႈပၼ်သဵင်ၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၸွမ်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ငဝ်းလၢႆးလၢႆပိူင်သေ လႆႈၸတ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇ လႆႈတိုၵ်း လႆႈတေႃးၵၼ်မႃးသေတႃႉ တေႁဵတ်းၶဵၼ်ထႃႇဝရၵၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶႃႈ။ ဝူၼ်ႉတႃႇၵၢၼ်ၸုမ်းၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်သေ ႁဵတ်းၽႂ် ႁဵတ်း မၼ်း လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးတေ ၶႂ်ႈၸႂ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ပေႃးတေ ၶႂ်ႈၸႂ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵဝ်ႁဵတ်းမႂ်းသေ တႅပ်းတတ်းလူင်ၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်ႇတၼ်းမၼ်းတႄႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ။

ၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ မီးလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၸင်ႇ ၼႃႈတႃတေၵီႈ ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇၸင်ႇ ပဵၼ် တီႈၼပ်ႉယမ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တပ်ႉႁဝ်း သိုၵ်းႁဝ်း သုမ်ႇမုင်းလႆႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တၢၼ်ႇလႂ်ယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈၶိုၼ်းထတ်း သၢင် တီႈတူဝ်ၵဝ်ႇႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ် ၵူႈၽႂ်မၼ်း။

ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ ဝႆႉဝႃႈၸႄႈဝဵင်း မီးဝႆႉယူႇ 55 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆၵွၼ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇ SSPP သုမ်ႇ ငုမ်းလႆႈဝႆႉ တေမီးၵႃႈႁိုဝ်။ တႄႇဢဝ် ၵေးသီး၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းၵိုင်၊ မိူင်းသူႈ၊ မိူင်းယႆ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ တေမီး 20 ၸႄႈဝဵင်း။

ၾၢႆႇ RCSS သုမ်ႇငုမ်းလႆႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ တေမီးယူႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ UWSA ၵုမ်းၵမ်သုမ်ႇငုမ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 11 ၸႄႈဝဵင်း။ TNLA (လွႆ) ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တေမီး 9 ၸႄႈဝဵင်း။ MNDAA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တေမီးယူႇ 7 ၸႄႈဝဵင်း။ PNA ပဢူဝ်းၽိူၵ်ႇ (ပြည်သူ့စစ်) တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ ယူႇ 6 ၸႄႈဝဵင်း။

NDAA မိူင်းလႃး တေၵုမ်းၵမ်လႆႈယူႇ 4 ၸႄႈဝဵင်း။ PNLO ပဢူဝ်းလႅင် တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ ယူႇ 1 ၸႄႈဝဵင်း။ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈ ၵၼ်တူၺ်း SSPP လႄႈ RCSS သွင်ၸုမ်း သုမ်ႇငုမ်းပၢႆးထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ တေမီး 34 – 35 ၸႄႈဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇၾၢႆႇ ဝႃႉ၊ လွႆ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပဢူဝ်းလႄႈ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် သုမ်ႇငုမ်း တိုတ်ႉတၢႆးထိုင်လႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီး 38 ၸႄႈ ဝဵင်း။

မၢင်တီႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ် သွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သၢမ်ၾၢႆႇသၢမ်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် သုမ်ႇငုမ်းတိုတ်ႉတၢႆး ထိုင်လႆႈဝႆႉလႄႈၼႆ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတႄႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵႃး 55 ၸႄႈဝဵင်း တေၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ ဢၼ်တပ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ဢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သုမ်ႇငုမ်းတိုတ်ႉတၢႆး ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢေႇလိူဝ်သေ တၢင်ႇ 5 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 6 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် သုမ်ႇငုမ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၼႆႉတႄႉ ၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ် တင်းၾၢႆႇၶႆႈၸုမ်းလႂ် ၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ မိူင်းတႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ် တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၽွင်း ငမ်းပၼ်ႇပွင်ၵွၼ်ႇ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဝႃႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တႅမ်ႈမၢႆ တမ်းၸွမ်းၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ဝဵင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆႈ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ ပၢင်သၢင်း၊ မၢၵ်ႇမၢင်၊ မိူင်းယၢင်း ဢဝ်ၸဵမ် ၸိူဝ်း ၼႆႉၵႂႃႇ တင်းသဵင်ႈ တေမီးယူႇ 16 ၸႄႈဝဵင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်ဝႃး ပီႈၼွင်ႉလွႆ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းလွႆၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ဢၢၼ်းတင်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေမီးယူႇ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ တေမီးယူႇ 7 ၸႄႈဝဵင်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ၸႄႈမိူင်းပဢူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ဢၢင်ႈတင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေပႃးယူႇ ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇ သႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ လွႆလႅမ်၊ မွၵ်ႇမႂ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ 6 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢၢၼ်းတင်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢဝ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးယူႇလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုင်းၵႅင်း၊ မူႇၸေႈ 3 ၸႄႈဝဵင်း။

ၼွၵ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် Sub – State ၵိင်ႇၸႄႈမိူင်းၶဝ် ၶွင်ၶၢင်ၶဝ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃးယူႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ ထၼူႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇၶဝ် ဢဝ်ပၢင်းတရႃႉလႄႈ ယႂႃႇငၢၼ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ။ မိူင်းလႃးၵေႃႈ တေဢဝ်မိူင်းလႃး၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်း ယၢင်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဢၢင်းသႃးၵေႃႈ ဢၢၼ်းဢဝ်ယွင်ႈႁူၺ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉၵယၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ပူတ်းပွႆႇႁင်းၶဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈယူႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လိၵ်ႈပဵၼ်လၢႆးသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈမီးမႃးယဝ်ႉ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢႃႇၼႃႇၵၢတ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇ ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈ ၼႂ်း 55 ဝဵင်း မိူင်းတႆးလူင်ၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ 47 ယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ယင်းဢမ်ႇမႃးယွၼ်း ယင်းဢမ်ႇမႃးတူၵ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ 10 ဝဵင်း ႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူင် ပဵၼ်ဢၼ် ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵဵင်ႈဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႉႁၼ် ဢမ်ႇလႆႈသေ မၼ်းတိုၼ်း ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉထိုင်ၵၼ်။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ ပေႃးမုင်ႈတူၺ်း AA တပ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼႆ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵႅဝ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢၼ်ႈသွင်ၾၢႆႇ ႁိမ်မိူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇသေတႃႉ ဢဝ်သုၼ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယင်ႈၼၼ်ႉသေ မၼ်းၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းၵမ်သုမ်ႇငုမ်းၸႄႈ မိူင်းမၼ်း ႁႂ်ႈၼိမ်တဵင်ႈ၊ ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း ႁႂ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ KIA သိုၵ်းၶၢင်ၼႆၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ် KPICT ၶဝ်ႈၸူး NUG ၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ် PDF ႁဵတ်းၶေႃႈဢၢင်ႈသေ သၢင်ႈတူင်ႇ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၶႂၢၵ်ႈၵုမ်းပႃး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ တိူင်းမ ၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းယူႇ။

တေဝႃႈယၢင်းလႅင်လႄႈ ၶျၢင်းၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ဢၼ်ဝႃႈ ( win revolution) ၼႆႉသေ ယဝ်ႉ တင်ႈၶိုၼ်ႈလႆႈမႃး ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇ ယူႇပဵၼ်ပွတ်း ပဵၼ်တွၼ်ႈယႂ်းယႂ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ တႃႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၾႆးတင်းၼႂ်းၵေႃႈလႅပ်ႈပႆႇၶႂ်ႈပၼ်မွတ်ႇ ၾႆးတင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶႄ ထိုင်ၵမ်းၸုၵ်း ၼိူဝ် ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်မႃး ယူဝ်ၶႄး တေလႆႈသုမ်းၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆ တႃႉလီၶႆႈၸႂ် ဝႆႉ ထႃႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄ တၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႈယွတ်ႈ ပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆ သေၵမ်း။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃႈယၢင်း

10/9/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း