Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ လွၵ်ႇၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ  

Must read

ၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။

လိၵ်ႈဢၼ် PDF ၶဝ်သူင်ႇမႃးၸူးၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ယွၼ်းငိုၼ်း

ၸုမ်း  PDF  ၸုမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ မၢင်ၵေႃႉသူင်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးတၢင်းၾူၼ်း   လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ် ၺႃးၵူၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ PDF သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း 150 သႅၼ်။ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သူင်ႇမႃးၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း တွင်းတွင်းပၢၼ်ႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈဢူၼ်းပၼ် ၼႂ်း K – Pay 50 သႅၼ်။ ႁိုင်မႃးထႅင်ႈ 15 ဝၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ပႃး ၵွင်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇဝႂ်တီႈလိၼ် (မေႇၵလၼ်ႇ) ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ 600 သႅၼ်။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ပေႃးလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ။ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁဵတ်းႁိူၼ်းလူင်သေ ပိုတ်ႇသႅင်ႇဝႆႉႁိမ်းတၢင်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ တီႈပၢင်ႇသၢႆး တႃႇငိုၼ်း 150 သႅၼ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူႉတၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ   တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

“ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး သႂ်ႇပႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထူဝ်း ၾူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈ။ တီႈပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်ယွၼ်းပဵၼ် 150 သႅၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉတီႉၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်တီႈ ၵူဝ် သေ လႆႈပၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ” – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ  ၵႆႉမီးၸုမ်းသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မႃးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေတႅမ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သူပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ သူလူဝ်ႇလႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ႁဝ်း။ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵႃႈၸရိတ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇတေယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူတေလႆႈၸွႆႈႁဝ်း ၵႃႈၼႆႉၵႃႈၼၼ်ႉ” ၼႆသေ ၵမ်ႈၼမ် တႅမ်ႈဝႆႉ 150 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မွၵ်ႈ 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ PDF ၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ် ၵူၼ်းပွမ်တူဝ် ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉယူႇၼႆဝႃႇ ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉ တႄႉ။ လွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်တႄႉႁႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႆႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 3 တပ်ႉၵွင် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉၵွင် 111 တပ်ႉၵွင် 222 လႄႈ တပ်ႉၵွင် 333 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ မီးဢမ်ႇယွမ်း 30 ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း