လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

24

ၵၢၼ်ၵတ့်လႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၵ့်ၶႅၼ်ႇ ပိူင်လွၵ်း ၽူႈၼမ်းလီ 8 ယၢင်ႇ ဢၼ်မီးပိူင်ၾၢင် ၵၢၼ်ၼမ်းပႃး မုၵ့် မူႇ ၸုမ်း ၾုင် တူင်ႇဝူင်း မူႇၸုမ်း ၵႂႃႇလႆႈလီၸွမ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႂ်းလူၵ်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ပၢၼ်ၸုပ်ႈဢၼ်မီး ၶိူင်ႈမႆ့ၶိူင်ႈမိုဝ်း ယိုၼ်းယၢဝ်းတၢဝ်းလႆႈ ထိုင်ၵႆ တၢင်းထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊၶဝ်ႈမႃးၵမ့်ၸွႆႈ။

ဢုပ်ႇၵုမ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၸတ်းၵၢၼ်

 “ထဵၵ်းၼိၵ့်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် เทคนิคการสื่อสาร” ၼပ့်ပဵၼ် သိင်ႇၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင်တႃႇၽူႈၼမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁဵတ်ႇၽူလ် ၸၢင်ႈတေတုမ့်ယွၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵမ့် ၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ၼမ့်ၵတ့်တေႃႇ မူႇ မုၵ့် ၸုမ်း ၾုင် လႄႈ တူင်ႇဝူင်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၸတ်းၶိုင် ၵၢၼ်ၼမ်းဢွၼ်လႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း လုၵ်ႈၼွင့် ၼႂ်းၸုမ်းၼႂ်းထိမ်ႊ မီးၵႂၢမ်း ၶဝ်ႈၸႂ် (ပွင်ႇၸႂ်) ပဝ်ႈမၢႆ (ယိူင်းမၢႆ) ၽွမ့်တူဝ်ႈတၼ်း ၼမ်းဢွၼ် တူင်ႇဝူင်း ၵၢဝ့်ယၢင်ႈသူႇသဵၼ်ႈၸႆး (ဢွင်ႇပေ့) ဢၼ်ပဵၼ်ယိူင်းမၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်။

ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈၶႅင်ၵႅၼ်ႇ ၵတ့်တွၼ်းၼၼ့် ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ ၵူႈမုၵ့်မူႇၸုမ်းၾုင် ၵူႈတူင်ႇဝူင်း လူၺ်ႈပိူင်ၶိုၵ့်လူင်မၼ်း မိူဝ်ႈၵၢဝ့်ယၢင်ႈၸူးသူႇ လွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ဢၼ်ပႅၵ်ႇမႂ်ႇ ။

ၽူႈၼမ်းဢၼ်မေႃသိုဝ်ႇသၢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ ႁူႉၸၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း ပူင်ႇသႂ် ၵေႃႈ တေပႃးဢဝ်တူင်ႇဝူင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ့် ငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆ့လူင် လႄႈ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ  ၶွတ်ႇမၼ်ႈမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ့်သႃ ၵၢၼ်ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ့်တင်းလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်တူင်ႇဝူင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဢွင်ႈတီႈယိူင်းမၢႆထိုင်တီႈယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆလႆႈ။

“ထဵၵ်းၼိၵ့်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ၽူႈၼမ်း เทคนิคการสื่อสารผู้นำ ”

1. ဝၢင်းပၢႆးဝူၼ့်ႁႂ်ႈပဵၼ် လွၵ်းပိူင်ငၢႆႈငၢႆႈ

2. ၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလိူင်ႈ သၢႆငၢႆ လႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း

3. ၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႇသၢၼ်ဝႅပ်ႇ 2 တၢင်း

4. တင်ႈၸႂ်ထွမ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်

5. ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ႁိုဝ် ၶိုင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ

6. ဢဝ်ၸႂ်ၶဝ်မႃးသႂ်ႇၸႂ်ႁဝ်း

7. ႁူႉၸၵ်းၵၢၼ်တေသ (ႁဵတ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆး၊ မိုဝ့်ယၢမ်း၊ တိုဝ့်တၢင်း)

8. ႁၵ့်သႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ (ၵတိသၸ့်ၸႃး)

  1. ဝၢင်းပၢႆးဝူၼ့်ႁႂ်ႈပဵၼ် လွၵ်းပိူင်ငၢႆႈငၢႆႈ

တႄႇတီႈၵၢၼ်ၾိုၵ်း ဝၢင်းပၢႆးဝူၼ့်ႁႂ်ႈပဵၼ် လွၵ်းပိူင်ငၢႆႈငၢႆႈၵွၼ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၽူႈၼမ်းတေသိုဝ်ႇသၢၼ်ႁႂ်ႈၸတ့်ၸႅင်ႈ(တႅၵ်ႇလႅင်း)

လႆႈတၵ်းလုၵ့်တီႈတႅဝ်းႁူမ်ႈၵၢၼ်ဝူၼ့် ဢၼ်မီးပၵ်းမီးပိူင် မီးလွင်ႈၸတ့်ၸႅင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းၵွၼ်ႇတေသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵႂႃႇၸူး မုၵ့်မူႇၸုမ်းၾုင် တူင်ႇဝူင်း ထိမ်ႊငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၶဝ်ႈၸႂ်လႆႈငၢႆႈ ႁူမ်ႈတင်းမီးၵၢၼ်ၼၵ်ႈၼႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်။

2. ၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလိူင်ႈ ၸွမ်းတီႈ သၢႆငၢႆ လႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း

ၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၸွမ်းပိုၼ့်တီႈလႄႈသၢႆငၢႆ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလႆႈၼမ့်တွၼ်းၽွၼ်းလီဢၼ်ၶိုၵ့်ၶႅမ့်သုင်သုတ်း ဝူင်ႈၵၢင်သိုဝ်ႇသၢၼ်တင်းတၢင်ႇၵေႃႉ (Interpersonal Communication) ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း (Internal  Communication) ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်တင်းလူၵ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈဢၼ်မီးသူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇသေပၢႆးၼွၵ်ႈ (Stakeholder   Communication) ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ့်လူင် တၵ်းလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႇသၢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး လႄႈ လိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်ႈ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတီႈသုတ်း။

3. ၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႇသၢၼ်ဝႅပ်ႇ 2 တၢင်း

ၵၢၼ်တင်ႈၸႂ်ထွမ်ႇ လူၺ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼႂ်းလိူင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်  ၽူႈၼမ်းလီတေသိုဝ်ႇသၢၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ တၵ်းၶဝ်ႈၸႂ်ပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇ တၵ်းၶဝ်ႈၸႂ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝူၼ့်ဢဝ်ၵွႆး မိူဝ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ယဝ့်ၽူႈၼမ်း  ၸင်ႇသိုဝ်ႇသၢၼ်လႆႈ ၼႅၼ်ႈၼႃမႅၼ်ႈယမ်ၸုတ်းၼဵၼ်မၼ်း။

4. တင်ႈၸႂ်ထွမ်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်

ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ဝႅပ်ႇ 2 တၢင်း (Two way communication)  ၽူႈၼမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵၼ်းႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႅပ်ႇပၢႆပိုတ်ႇၸိူင့်ၼင်ႇ ႁဵတ်းသင် ၵွပ်ႈသင် ၸိူင့်ႁိုဝ်  ဢမ်ႇၵိုင်ႇၸႂ်ႉထွႆႈပိတ်း (တတ်းပုတ်း) ပႅတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵိူတ်ႇၽွၼ်းလီ  သင်ဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉၵႂၢမ်းထၢမ်ထုၵ်ႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူလ်ၵၢၼ်တုမ့်တွပ်ႇလီ တေၸၢင်ႈတေႃႇယွတ်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈၼၵ်းၼႅၼ်ႈ ၶိုၵ့်တွၼ်းလီ။

5. ၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆး ၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ႁိုဝ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းႁႂ်ႈၵိုင်ႇမႅၼ်ႈ

 လူၺ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် မီးသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆ ၵွပ်ႈၼၼ်ၽူႈၼမ်း တီႈလီထုၵ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်တၢင်း “ဢီႊမေႊလ် သူဝ်ႊသျေႊလ်မီႊၻေႊၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်တၢင်းသိုဝ်ႈ (Direct Communication) လႄႈတၢင်ႇတၢင်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၽွၼ်းလီသုင်သုတ်းၶွင်ၵုမ်ႇၼိုင်ႈၵုမ်ႇလႂ် ဢၼ်တေသိုဝ်ႇသၢၼ်။

 6. ဢဝ်ၸႂ်ၶဝ်မႃးသႂ်ႇၸႂ်ႁဝ်း

ဝႄႈလွင်ႈၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ၵႂၢမ်းၶိတ်ႇၵႂၢမ်းပၢႆႇ ယွၵ်ႈမွၼ် တုမ့်တိူဝ့် လွင်ႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶတ်းယႅင်ႈ လႄႈဢမ်ႇၵိူတ်ႇ ၽွၼ်းလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈပႅင်းၸင်းယၢၼ်ႁၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႂ်းထႃႇၼ ၽူႈၼမ်းတၵ်းပဵၼ် မႄႈဝႅပ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်လီငၢမ်းပၼ်ထိမ်ႊငၢၼ်း  လုၵ်ႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆလႄႈ ၽူႈတိတ်းတၢမ်ႁုၼ်ႈသႅၼ်းလင် ဢိၵ်ႇတင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်။

7. ႁူႉၸၵ်းၵၢၼ်တေသ (ၵႃလတေသ၊ ႁဵတ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆး၊ မိုဝ့်ယၢမ်း၊ တိုဝ့်တၢင်း)

ၽႃသႃတူဝ် (ၾၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်ဝၢင်းတူဝ်) ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢမ်ႇၸိမ်လၢတ်ႈ ႁိမ်လၢတ်ႈ ဢမ်ႇတတ်းၵႂၢမ်း ပိၼ်ႇလိူင်ႈလၢႆႈလိူင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၵမ်းလဵဝ် ပၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈယဝ့်သေၵွၼ်ႇ ၼွၵ်ႈသေၼၼ့် ၽူႈၼမ်းတီႈလီ တၵ်းၸႂ်ႉၽႃးသႃတူဝ်(ၾၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်ဝၢင်းတူဝ်)ဢွၵ်ႇဝႃႈ တင်ႈၸႂ်ထွမ်ယူႇ ၸိူင့်ၼင်ႇ တူၺ်းၼႃးမွင်းတႃ သူၼ်ၸႂ် ပၵ်းဢူၵ်းပၵ်းၸႂ်ထွမ်ႇ ယုမ့် ယၵ့်ၼႃႈ ငွၵ်းႁူဝ်ၸွမ်းပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်လွင်ႈၼပ့်ၼႃႈ ထိုဝ်တႃၵၼ်။

8. ႁၵ့်သႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ (ၵတိသၸ့်ၸႃး)

ၽူႈၼမ်းလီလႆႈႁၵ့်သႃသၼ်ယႃး(ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း) လႄႈထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇယူႇၵူႈမိူဝ်ႈ။

ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တင်း 8 ၶေႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ထဵၵ်းၼိၵ့်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ၽူႈၼမ်းဢၼ်လီ ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ့်ၶၢႆးလူင် ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ၼမ်းသဵင် ၾၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈတႃ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ဝႆ့ဝၢင်းတူဝ်ဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ သင်ဝႃႈၽူႈၼမ်းၶဝ်ႈၸႂ်လႄႈၸႂ်ႉထဵၵ်းၼိၵ့်ၼႆ့ လႆႈလီ ၵႃႈၼႆ့ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၵၢဝ့်ၶဝ်ႈသူႇပဝ်ႈမၢႆၶိုင်ႈလိူဝ်ယဝ့်။

ၸိူဝ်းၼႆ့ တေႁၼ်လႆႈဝႃႈ ၼႂ်းလွင်ႈၶပ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းပၢၼ်ၼႆ့ ယင်းမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ၾိင်ႈငႄႈ  ႁိတ်ႈႁွႆး ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃးလႄႈႁုၼ်ႈသႅၼ်းၸုပ်ႈပၢၼ် generation ။ ယွၼ့်ၼၼ် ၽူႈၼမ်းတီႈလီ ၵိုင်ႇထုၵ်ႇဝၢင်းၽႅၼ် ဢွၵ်ႇဝႅပ်ႇ လႄႈ သိုဝ်ႇသၢၼ်လူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႇၸွမ်း တေသ (တေသ ၵႃလ၊ ႁဵတ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆး၊ မိုဝ့်ယၢမ်း၊ တိုဝ့်တၢင်း)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ