Tuesday, September 26, 2023

ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်း 2 မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2။ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈတင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ  ။ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်သင်။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်း 2 ဝၼ်းတီႈ 29 ဢေႃးၵတ်ႉသ် ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ

ထၢမ်- ဢၼ် RCSS  ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ငမ်းယဵၼ်  တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ႁိုင်လၢႆဝၼ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ- ဢုပ်ႇၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၶႃႈ။  ဝၼ်းထိ 29  ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 30 -31 /8 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 1/ 9 တႄႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ – ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်း ၊ ၸဝ်ႈသႅင်ႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီးယူႇ 6 ၸဝ်ႈၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆဢေႃႈ ။

တွပ်ႇ- ဢုပ်ႇလွင်ႈငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်။ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ တႃႇပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ် ၶရေႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ပွတ်းပွတ်းမၼ်းတႄႉ လႆဝႃႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်- ပေႃးၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တေလႆႈႁဵတ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅ ၼ်

လိၼ်ဝႃႇ သင်ဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈလူး ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈ DDR SSR လႄႈလွင်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်။

ထၢမ်- ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- တွၼ်ႈတီႈဢၼ်လီႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵေႃႈမီးယူႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇလီႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵေႃႈမီး။ မဵဝ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်လႆႈတင်းမူတ်းလႄႇၼေႃႈ။

ထၢမ်- တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ၸွင်ႇတေလၢတ်ႈလႆႈ။

တွပ်ႇ-  ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၼႄၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၶဝ်ဝႃႈ တေဢဝ်မိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ်ၶဝ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵႃႈလႆႈဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉၸင်ႇတေႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ။ ၵူၺ်းတေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်တႄႉပႆႇႁူႉ။

ထၢမ်- ပေႃးၼႆၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉလႆႈဢုပ်ႇလႆႈလၢတ်ႈသင်ၵႂႃႇၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ- ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉ

1-လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

2- ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်း

3-ၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်လႄႈ တႃႇၼႃႈတီႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။

ထၢမ်- လႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵမ်းၼႆႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၼ် RCSS  ၵႂႃႇၸုမ်းလဵဝ်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ – ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ငဝ်းလၢႆးလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉ -ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ထိ 1 ၼႆႉ လူဝ်ႇထူပ်းၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တၢင်းလူဝ်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ပေႃးဝၢႆးမႃး ၽႂ်လူဝ်ႇသင်ပေႃးႁူႉလီလီယဝ်ႉ ။ ပေႃးဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးထိုင်ၵမ်းတေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေဢုပ်ႇတႄႉၵေႃႈ ၵႃႈတေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေဢုပ်ႇယူႇ။မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈဢေႃႈ။

ထၢမ်- မီးၵူၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈသမ်ႉႁဝ်းလႅၼ်ႈဢုပ်ႇ-ၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇထူပ်းၵၼ်ဢေႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းႁပ်ႉယိုၼ်းမိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇၶႃႈ။ ထူပ်းၵၼ် ၵပ်းသၢၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။ တွၼ်ႈငူပ်ႉငိၵေႃႈငူပ်ႉငိၵၼ်ယူႇ။ ဢၼ်လႆႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇလီၵႂႃႇ တွၼ်ႈဢၼ်ပႆႇငူပ်ႉငိၵၼ်လႆႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ။

ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွတ်း မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တႄႉတိုၼ်းတေမီးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။ သၽႃႇဝ သိုၵ်းၼႃႇၼေႃ။  ပေႃးဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ပေႃးႁဝ်း 2 မူႇ 2 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႆႈတႄႉ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉတေယဝ်ႉၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽႂ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယိပ်းဢၼ်လႂ်မၼ်းတေယိပ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႃႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းယူႇၶႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ။

ထၢမ်-ဢမ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈထၢမ်သေ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉတေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးသိုၵ်းသိူဝ်။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင် ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ် ၊ ႁႂ်ႈတင်ႈလႆႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ႁႂ်ႈတင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၽွၼ်းလီ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း