Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

  ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝိပသ်ႉသႃႇၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  လႆႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်း၊ ဢဝ်ငိုၼ်းတၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ သူင်ႇယိုၼ်ႈလူႇတၢၼ်းမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

- Subscription -

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇၸိင်ႇၼ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Owner ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၊ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ထၢမ် – ဝႆႈသႃၶႃႈၸဝ်ႈၶူး။ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း မိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတၵ်ႉၼၢႆ တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။  ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ် ဢႃယုတေမီးမွၵ်ႈလၢႆၶူပ်ႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၸဝ်ႈသၢင်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ဢႃယုတေမီး 11 ၶူပ်ႇ။

ထၢမ် – ဢေႃႈၶႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၽႂ် ယူႇပွၵ်ႉလႂ်ၶႃႈ။  

တွပ်ႇ – ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၵျေႃႇၵျေႃႇ (ပေႃႈတႄႉ လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ) မႄႈ ၼၢင်းၸိင်ႇ၊ ယူႇပွၵ်ႉ 1 (ပွၵ်ႉရႃႇၸႃႇ) ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပူႇတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လုင်းပုင်ႇၺလႄႈ ပႃႈၸိုၼ်ႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ်။

ထၢမ် – ဢေႃႈၶႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉ ၼုင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၶႃႈ။ ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။   

တွပ်ႇ – မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ၊ ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉဢဝ်။ တၵ်ႉၵႃႇ တၢင်းမိူင်းတူၼ် မႃးယွၼ်း ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းပၼ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ –    ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ တီႈတိူၵ်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 70 ပၢႆ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ တေႁဵတ်းပၼ် ၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ တႃႇတိုဝ်းၵမ်ၽႃႇဝၼႃႇၼၼ်ႉၶႃႈလူး တေႁဵတ်းပၼ်  တီႈလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵျၢင်ႉၵမ် တေမီးယူႇ 2 တီႈ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၼ်တႄႉ တီႈၼိုင်ႈ လွႆမုင်ႈမိူင်း တေယၢၼ် ဝဵင်း 3 လၵ်းပၢႆ တၢင်းၵႂႃႇၵဵင်းတွင်း။ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၵျွင်းၸဝ်ႈမျၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းတူၼ် တေယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ သွင်တီႈၼႆႉ တေၶႅမ်ႉလီ သၽႃႇဝၵေႃႈၶႅမ်ႉ။

ပေႃးဢဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉ တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈမျၢတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵျွင်းပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ တီႈၼၼ်ႈ တေတူၵ်းထုၵ်ႇလီ။ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တေၵႂႃႇယူႇ ပႃးလဵဝ် ၵေႃႉလဵဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈ တေမီးမုၼ် ၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ။ ပေႃးၵႂႃႇယူႇတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေလွတ်ႈၽႄးလီ။

သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵျွင်းပၼ်တီႈလွႆမုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼၼ်ႈ ပႆႇမီးၽႂ် တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉလႄႈ ပေႃးမီး ပႃးသွင်ပႃးၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈငိၼ်းတၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄ တီႈႁဝ်းၸဝ်ႈ။

ထၢမ် –  လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉၶႃႈလူး ထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵၼ်းႁူႉ ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ။

တွပ်ႇ – ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉမေႃလႄႈ ပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵၼ်းသေၵွၼ်ႇ ပေႃးၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇသဝ်းတီႈၼိုင်ႈသေ ၵျၢင်ႉၵမ်တႄႉ တေလီ။

ထၢမ် – ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈႁၼ် ဢၼ်တီႈလၢၵ်ႇလၢႆး ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တေၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ(ၸႆ) မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၼုင်ႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်း။ ပူႇမၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် လၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵိၼ်သင် ပႅတ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ မႃးၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵိၼ် သၢၵ်ႈလွတ်ႈဝႆႉ။

ဢၼ်လီဢၢမ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼႆႉ ဝႂ်ႁူ မၼ်းၸဝ်ႈ ယႂ်ႇၼႃႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ၶႂ်ႈမိူၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈ ၵေႃႉလဵၵ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး လိူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။  

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႇၵေႃႉ ယူႇၸႃႉလိူဝ်ႉ မိူဝ်ႉၵိူဝ်ႉ ႁၢႆႉႁၢႆႉတိုဝ်တိုဝ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ယူႇၼိမ်ၼိမ်ယဵၼ် ယဵၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈႁၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။  

ထၢမ် – လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼႆႉၶႃႈလူး ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၶႃႈသွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶူင်ႈၶၢင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁဵတ်းလႆႈ။ ၶႃႈသွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၶၢႆႉမႃးယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ၾၢႆႇမႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ လုင်းပုင်ႇၺလႄႈ ပႃႈၸိုၼ်ႈၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းပုင်ႇၺၼႆႉသမ်ႉ တႃမွတ်ႇဝႆႉ တင်းသွင်ၶွၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တႃမွတ်ႇလိူမ်ႈ) ဝႆႉ။

ဢေႃႈၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူး။ တီႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ တွပ်ႇပၼ်လႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း