Saturday, June 15, 2024

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း တႃႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်လႄႈယႃႈယႃ တၵ်းလႆႈႁႃၵွင်ႉၺႃးၵၼ်

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆသေတႃႉ တၢင်းထုင်ႉႁူဝ်ၵွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်း SNA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။  

Photo Irrawaddy- တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးၸုတ်ႇ ဢဝ်ၵွႆ 400 လင်ႁိူၼ်း။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA တႄႇလွမ် ငွႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

KIA တင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း SNA သေ သိမ်းလႆႈပႃးပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်း မၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ(ဆယ်ဇင်း) ၼၼ်ႉပႃးၵွၼ်ႇ။ တၼ်းလႆႈႁိုင် ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၾၢႆႇ SAN ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇတိုၵ်းဢဝ်လႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ် KIA လႄႈ PDF ၶဝ်ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵမ်းလိုၼ်း ၸင်ႇၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ။

KIA လႄႈ PDF ၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတႆးလႅင်း ၶိုၼ်း ထဵင်ဝႃႈ မၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၶွင်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလႅင်ႁဝ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်းသင် တမ်တူဝ် PDF တင်း KIA သူၶဝ်ၸုတ်ႇၽဝ်ၵွႆးဢိူဝ်ႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ယူႇ။

ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၸွမ်းၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၼ်းမီးလၢႆးၵၢၼ် သေႇသူၼ်းၵဝ်းယုင်ႈ ႁႂ်ႈ ၶၢင်လႄႈ တႆးလႅင် ႁႅမ်ႁူဝ်ၵၼ်မႃးၸဵမ်ပိုင်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းတႆးလႅင်လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ လိူၵ်ႈဢမ်ႇလေႇ သမ်ႉႁိုၵ်ႉၺႃးယၢမ်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင်ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး ပီၼႆႉ လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 10 ဝၼ်း ၸင်ႇတႄႇ ၶိုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ပီ 1975 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 6 ဝၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ၸၢဝ်ႇတူးလႄႈ ၸၢဝ်ႇသႅင်း ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၶႃႈတၢႆသေ ႁိုင်ပူၼ်ႉမႃး 47 ပီယဝ်ႉ။ ၸင်ႇမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွမ်းၵူမ်တူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶၢင်ၶဝ် ယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၸၢဝ်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ KIA မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ယူပ်ႈယွမ်း ယူႇၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ဢၼ်ၼႆႉ မၢပ်ႇလူင်မၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ် လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တေယၢင်ႇႁၢၵ်ႈၶိူင်ႇၵိုမ်း ယိုၼ်းႁိုင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်ႁႄႉၵင်ႈသုမ်ႇငုမ်းပၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈလႆႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၼႆႉၸင်ႇ မိူဝ်းၼႃးႁဝ်းႁႃး တင်းသဵင်ႈ တေငၢမ်းလဝ်းလီလႆႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၽူႈလႂ်ယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေထိုင်ၶိုၼ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈမႃး ၼႆႉယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႂ်ႉထႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် တုမ်မွၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶွင်ၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈ ၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇတတ်း သိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၽႃႉပူမ်ၵေႃႈလႆႈၵူဝ်၊ ၽႃႉၾၢႆၵေႃႈလႆႈၵူဝ် ယူႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ် ၽႂ်ပဵၼ် ဢူၺ်းလီၼႆ တႃႇတေၸႅၵ်ႇႁူႉၼၼ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉလူင် ၸိူင်ႉၼႆ ၽူႈၶႅၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼၼ်ႉသေ သေႇယူင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၶၢင် ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေ ဝႄႈယၢင်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸပ်းမႅၼ်ႈလၢႆးတၢင်း ၸင်ႇတေထိုင်တီႈၸွမ်းၵၼ် လႆႈၵႂႃႇၵတ်း ယဵၼ်။ ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃတႃႇသေႇ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈပႃးၵႂႃႇ။

ပေႃးဝႆႉၸႂ်လႆႈၼင်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃးၼၼ်ႉတႄႉၼႆ တႆးလႅင်လႄႈ ၶၢင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁႃႁၼ်လၢႆး တၢင်း တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆး ၼိူဝ်လိၼ်လႄႈ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉဝၢင်ႉႁၢင်ႇၵၼ် ယၢၼ်ၵႆၵၼ်ယူႇ။ သူပ်းဝႃႈ တေလႆႈဢဝ်လၢႆး တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ KIA လႄႈ SNA ၼႆႉ တႃႇၼင်ႈၽိူၼ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈလတ်းလဝ်ဝိတ်ႉသိၼ်ၵၼ်လၢႆလၢႆၶၵ်ႉၵွၼ်ႇ။

KIA ၼႆႉ လႅပ်ႈပႆႇၶႂ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်တင်း SNA ဝႃႇသႃၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းယႂ်ႇ မႃႇႁႅင်းၶိူင်ႈတိုၵ်းလိူင်ႇမၢၵ်ႈ ဢေႃးၸႃႇ ၵၢၼ် မိူင်းမၼ်း ယိုတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶၢဝ်းႁွင် ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇၼၵၸၼႆႉ တၢင်းႁၢဝ်ႈတၢင်းႁိုတ်ႇၶႃႈၼႃ။

ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၼႆ KIA ၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်ႉတီႈမႃး KIA ၸီးၸွႆး လၢတ်ႈတူၵ်ႇလွင်ႈ Sub State ၶၢင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူႇတႃႇသေႇသေတႃႉ တႃႇတေယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸေႊၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈမေႃႇလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်၊ မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူႇၵဝ်ႇတႆးလႅင်ၼႆတႄႉ ၶဝ်လႅပ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၶူၼ်ႉ။

တေႃႈၼင်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းပွတ်းၼိူဝ် ၶဝ်ယင်းၶႂ်ႈဢၢင်ႈပဵၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇၶဝ် ၸင်ႇၼၼ် ၽိူဝ်ႇဝႃႈ SNA ၶဝ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ် တင်း KIA ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼပ်ႉသၢင်ႈၾၢႆႇ SNA ၼႆၸိုင် ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵေႃႇတင်ႈမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1989 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ ထိုင် မွၵ်ႈ 2009 ၸင်ႇႁၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝႃႈတႄႉ တႄႇၼႂ်းပီ 2015 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထိုင်ပီ 2020 ၵေႃႈ လႆႈ ႁၼ်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆး။

ၵမ်းၼႆႉ ပီ 2021 ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတႃႈ ၵွင်းမူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူင်းမၢၵ်ႇလၢင်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ၊ ႁူင်းမၢၵ်ႇ လၢင်း၊ ၵွင်းပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်း။

ႁိူဝ်းတၢင်ႇသႅင်ၶဵဝ် ဢၼ်ဢူးပၢႆႇလီႇမီႇတႅတ်ႉၶဝ် လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၶႅဝ်းတွင်းမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉလႄႇၺႃး SNA သိုၵ်းတႆးလႅင်ၶဝ် တိုၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆလၢႆၵမ်းယူႇ။

ၼႂ်းပီ 2021 လိူၼ်မေႊ 27 ဝၼ်း ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင် SNA ၶဝ် လုပ်ႇလၼ်ႇသူၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူင်း မၢၵ်ႇလၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းသင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ပီၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊသ်ၽိူဝ်ႇဝႃႈ SNA ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်း KIA သေ ၵမ်း လိုၼ်းၵေႃႈ တေႃႇပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈသိမ်း တပ်ႉသဝ်းၵၼ် ၼင်ႇဝႃႈမႃးတီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SNA ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးလႅင်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ပွင်သၢင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸွမ်းတႆးၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။

တေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်း SNA မီးဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်း 891 ၊ 972 လႄႈ 753 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ၊ ႁူင်း မၢၵ်ႇလၢင်း၊ ၵွင်းပၢင်ႇလႄႈ ပၢင်မွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၸိုင် KIA ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးထႅင်ႈ သိုၵ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်း ၼႂ်းထုင်ႉ ႁူဝ်ၵဵဝ်၊ ႁူဝ်ၵွင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တေႃႈၼင်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ပွတ်းၼိူဝ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈ ထုင်ႉသႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မိူင်းၵုတ်ႈ ၽွင်းသႅင်ၵေႃႈ ယၼ်ႇသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ။

PDF ဢၼ်မီးၸွမ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဝႆႉတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶဝ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း SNA ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1947 ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်လူင်သေ ဢဝ်ၼႃႈလိၼ်ထုင်ႉပဵင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ႁူဝ်ၵွင်း မွပ်ႈပၼ်ၶၢင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈယဵတ်ႇၸႂ်လႆႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ၼႂ်းပီ 1974 ပူဝ်ႇထုၼ်းယိၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇယွၼ်းမိူင်းတႆးလႅင် ၼႂ်းသၽႃးမသလ မႃးပၼ်ဢမ်ႇၵႃး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈ မိူင်းၸေႊၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈမေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ယူႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပေႃးမႃးၼပ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႆ ၸဵင်ႇၽေႃႇၶၢင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဢေႇယွမ်းတႂ်ႈ တႆးလႅင်ၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်မႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းလုတ်ႈသုမ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1948 ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးဢတ်းလူင် ၼႂ်းတပ်းၼႂ်းၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ႁဝ်းၶႃႈ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ယႃႇဝႃႈ တႆးလႄႈၶၢင် တေၽွမ်ႉၵၼ် တေႃႈၼင်ႇ ၶၢင် ၸဵင်ႇ ၽေႃႇလႄႈ ရဝၢင်ႇ၊ လီႇသူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈထုၵ်ႇမေႃၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၼ်မႃး ၼႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်မသလ တေႃႇထိုင် ပၢၼ်ၼဝတလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႃႇတမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ႁၼ်ၽိတ်းတိုၵ်းတေႃး ၵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးပိုၼ်းၵိုၵ်းၸပ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတႄႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ် မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼေး ယႃႈလီသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်လႄႈဢီႈယႃ တေႁႃၵွင်ႉၺႃးၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းတိုၵ်းတေႃးဝႃႇတ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈ လႆႈယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႃႇတ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းတိုၵ်းတေႃးလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယဵၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇ ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ လႆႈသုမ်းသုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ၵေႃႈ တေလႆႈၸႅၵ်ႇႁၼ်ၽူႈၶဵၼ်လႄႈ ဢူၺ်းလီ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ပုတ်းၶၢတ်ႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈသုတ်ႉၸူး ဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

17/8/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း