ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

153

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ မႄႈ ၼမ်ႉၶၢဝ်၊ မႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမႄႈၼမ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇလႆႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉ တႂ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇယူႇလႆႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၼိူဝ်။ ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈလွတ်းၽႄး ၼမ်ႉဢမ်ႇၽႅဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ တီႈလႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ထူမ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈ တႄႉ တႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈပွၵ်ႉလႂ် ယွမ်ႇလႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တင်းၼမ်။ မၢင်တီႈ လိုၵ်ႉထိုင်ဢႅဝ်၊ ထိုင်ၶေႃး၊ ပူၼ်ႉႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ပေႃးပဵၼ်ထိုင်ၸႆးၶႃးႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

“ၼမ်ႉၼႆႉ မၼ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆ ၼမ်ၾူၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ႁႅင်း ပီၼႆႉ။ တၢင်းပွၵ်ႈမႄႈၶဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၶဝ်ႈၵွင်ႇသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ” – ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

 ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 11  မႃးတေႃႇထိုင် မိူဝ်းဝႃးၵၢင်ဝၼ်း ။ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ 14/8/2022 တႄႉ ၾူၼ်ၵေႃႈႁိူတ်ႇ ၼမ်ႉၵေႃႈႁႅင်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ။

 ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။  ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ထူမ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ် လိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၵႃး မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၾင်ႇမႄႈသၢႆ တေႃႇၼႃႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလိူဝ်ႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ