ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

62

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ဝဵင်းတီႇမူဝ်ႇသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၸွႆႈထႅမ် ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈမႃးတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉ ၸမ်တဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်း ။ လႆႈမႆႈၸႂ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်။ တႄႇပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တင်းၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵႃႈတၢင်းၵိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းသိုဝ်းၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢင်လွင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ  ၸဝ်ႈတႃႇၼတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးမီးဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈတင်းၵိၼ်တင်းယမ်ႉ မူတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉ   လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ