Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇပေႃႉပႆႇလူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃးပိူင်ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈမႃး 2 လိူၼ် ပႆႇယိုတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

Photo by – Ko Sai/ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022  မႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ  ပႆႇပူတ်းပၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်း ၸွမ်းမၢႆမီႈသမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်၊ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းသမ်ႉၵူဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢႆမီႈမႃႇသျႄႇလေႃးတႄႉ ၶဝ်ပႆႇပူတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ မိူၼ် ၵဝ်ၵူၺ်း ၸွမ်းသႅင်ႇၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ သဵင်ႇလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းယူႇ။ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ   ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉမၢႆမီႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးတေႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ / ပိူင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉတႄႉၸိုင် လူဝ်ႇဢိုပ်းတၢႆ ၵူၺ်းဢေႃႈ။   တၢင်ႇမိူင်းတၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉ ႁၢမ်ႈႁႄႉၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။  ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်ႇဝဵင်း ၶိုၼ်းပူတ်းပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႃႉၶၢႆႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်း။ မၢင်တီႈမၢင်ဝဵင်းၵေႃႈပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း၊ မၢင်ဝဵင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ပၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်မေႃးၼၼ်းတင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်း။

  တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ  ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ မႃႇသျႄႇလေႃးယူႇသေတႃႉ   ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်။ ယႃႉႁိူၼ်းယေး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း မီးၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း။ ႁၢၼ်ႉ KTV   ၵိၼ်ၵျေႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း သဵင်ပၼ်းၼၼ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းသင်။

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢႆမီႈၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႉထုၵ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႉယႃႉၵူၺ်း။ ၶဝ်ထုၵ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈပူတ်းၶိုၼ်းသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၶဝ် မူတ်းမူတ်းတႄႉ လူဝ်ႇဢိုပ်းၵၼ်တၢႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဝၢႆးလင်ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃး ၊ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင်   ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  မၢႆမီႈၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။  ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ၼိူဝ်၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းတေႃႇၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 144 ၼႆဝႆႉ။ မၢႆမီႈၼႆႉတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  တႄႇဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉမႃးဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း