သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢၼ်ႁဵတ်း CDM တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ

72

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ။

ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ 2 ၵေႃႉ တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပဵၼ်သိုၵ်းတင်း ယေးမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေမႃး ။  ဢဵၼ် ႁႅင်းၶဝ်တေမီး 10 ပၢႆ ၶဝ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း သြႃႇမ ဢၼ်ႁဵတ်း  CDM (ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်) 2 ၵေႃႉ တီႈသေးၶၢၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉၵႂႃႇ။ ဝၢႆးတီႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႆႇႁိုင် လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းၶဝ် ပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ လုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်း CDM မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2021။

“ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ လွင်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သွၵ်ႈတီႉ ၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးၶဝ်တေမႃးတီႉၼႆ ၶဝ်တေပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇ ၸူးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇ သင်ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ”- ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးၶေႃႈမုလ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ သွၵ်ႈတဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶၢဝ်ႇသေဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႃႈ မူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ