ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

48

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွႆႉၼေႃး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၸွမ်းၾႆး။

Photo: ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႉ 4

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းယေးတႄႉ မႆႈမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 34 ပီ ပဵၼ်မၢဝ်ႇ။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယူႇၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တႆးၼိူဝ် လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးသေ သူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇငႄႇထူၺ်း ဢႃယု 39 ပီ   ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈမႄးႁိူၼ်း သုင် 10 ထတ်း/ ပေႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း(မဵဝ်ႉတိတ်ႉ) ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၽွင်း မၼ်းၸၢႆး တေၶိုၼ်ႈၸၼ်ဢဝ်လဵၵ်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးသၢႆၾႆးပွင်ႇလႄႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ တူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ