Saturday, June 15, 2024

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉ သႄႇငၢင်ႉႁႂ်ႈ SSPP ထွၼ်ၶိုၼ်းထုင်ႉႁူဝ်ပွၼ်

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း ၵုမ်း ၵမ် ၸီႉသင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25-26 ၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း လုမ်းတိူင်းသိုၵ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းၵႄႈသွင်တပ်ႉ လႆႈယွၼ်ႇယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢီႈ ၶိုၼ်းယူႇ။

ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈ SSPP လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႇမႃး ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်း ၼွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၼၸၵၶဝ် တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် ယႃႇပျေႉသေ ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈၸီႉသင်ႇတီႈ SSPP တပ်ႉသူၶဝ်သၢမ်တီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈလွႆၼၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ဝႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေလႆႈၶၢႆႉထွႆပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇယွမ်းထွႆ ယူႇယူႇသမ်ႉ ၽၢၼ်ႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်သေ ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႃႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသေ ၶၢႆႉထွႆ ၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 14 ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ဢဝ်ၸွမ်သိုၵ်း 5-6 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်သေ ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း SSPP ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၼွင်။ တီႈၼၼ်ႈ သမ်ႉပူင်ၵႂၢမ်းၸီႉသင်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21 ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ၶၢႆႉထွႆပၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း 3 တီႈ ဢၼ်ဝႃႈမႃးၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉ SSPP ဢၼ်ၵႂႃႇ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼိူဝ်လွႆသၼဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶၢႆႉထွႆပႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်လိူင်းၸိူင်းၼႃႇပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၾၢႆႇ SSPP ၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းၵေႃႈတိုၵ်းလႃႈ ဢဝ်သူဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ ငိၼ်းဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇသွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂၢမ်းၵၼ် ၸုမ်းၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ဢၢင်ႈၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်ၵႂႃႇလူင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ပွႆႇၽူႈၵွၼ်းတိူင်းတင်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ထွၵ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းသေ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈ မိူဝ်းၸွမ်း သမ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၶၢႆႉထွႆတပ်ႉသဝ်း ၾၢႆႇ SSPP ဝႃႈၼၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 ၾၢႆႇ SSPP တႅမ်ႈလိၵ်ႈပွင်ႇထိုင်ယႃႇပျေႉ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထွႆလႆႈလႃးလႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉ ၼၼ် ၸင်ႇထိုင်မႃးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ မိူဝ်းထိုင်တပ်ႉပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႆႈ လီသူၼ်ၸႂ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွႆပၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း 3 တီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈလွႆၼၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉ။ တပ်ႉ 3 ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼဵၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႈသူပ်းၼၢင်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈၸူးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ UWSA ဝႃႉၼၼ်ႉလႄႈ တိုၼ်းဝႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ SSPP ယဝ်ႉ။

ၼင်ႇတင်းၼမ် ယၢမ်ႈငိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈယၢမ်း SSPP တိုၵ်းဢဝ် သၼဵၼ်းပၢင်လူင်၊ လွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင်လႄႈ လွႆႁူၼ်း ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ UWSA ၸွႆႈပႃး ဢဵၼ်ႁႅင်းလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႈသူပ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸိုင် သၢႆသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈ SSPP လႄႈ UWSA တေၶၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး SSPP ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပဵၼ် ၾၢႆႇ UWSA ဝႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁၼ်လီ။

ၵွပ်ႈၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶၢႆႉတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵႄႈ လွႆၼၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ တေႃႇသူႈ ၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈႁၼ် ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးၼပ်ႉၸင်ႈတူၺ်း မႃႇႁႅင်းသိုၵ်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈၼႆ တႃႇတေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉ SSPP ၼၼ်ႉ တေလႆႈတေႃႇ လွင်းယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်ၼႆ တၢမ်တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈ တေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။

ၾၢႆႇ SSPP တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တေဢမ်ႇပၼ်တႅၵ်ႇတီႈလဵဝ် တေႁႂ်ႈမၼ်းတႅၵ်ႇၸွတ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP ဝႃႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်း တေလႆႈဝႆႉၼၵ်း ၼပ်ႉသွၼ်ႇတႃႇၶဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇလႃႈလီႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း။ လွၵ်ႇတၢင်းၼႃႈ ဢဝ်တၢင်းလင်ၵူၺ်းတႄႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ။

တီႈတႄႉမႃး တပ်ႉသဝ်းၼႂ်းၵႄႈလွႆၼၢႆး မၢၼ်ႈလွႆၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP ပၵ်းသဝ်းမႃး မီးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁူႉယူႇ။ SSPP တင်း UWSA ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၼႅၼ်ႈၼႃၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ပေႃးၼႆ ၵွပ်ႈသင် ၶဝ်မႃး ၸီးၸွႆးၸွမ်း 3 တပ်ႉသဝ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ သၢႆၵပ်းၼႂ်းၵႄႈ SSPP လႄႈ UWSA ၼၼ်ႉ။

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆႇ SSPP ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လွႆသၼဵၼ်း၊ လွႆၸၢင်ႉလႄႈ လွႆႁူၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ။ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၼႆႉ တၢင်းတူၵ်းမၼ်းမီးထႅင်ႈထမ်ႈႁိၼ်၊ ပႃႇတိုင်း ဢၼ်မၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ (ကျောက်ကူ အင်တော) သွင်ၼႃႈတီႈၼႆႉ ဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉမၢၼ်ႈ ပႃႉထူး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႆႉလႄႈ ပွႆႇႁႂ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း SSPP လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမၼ်းၼႆၸိုင် ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်း။

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၾၢႆႇ RCSS ယူႇသဝ်းမႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉလႄႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇ ပေႃးမႆႈၸႂ်။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးလုၵ်ႉ ပွတ်းလွႆသၼဵၼ်းလူင်းမႃး တေမႃးၽႅဝ်ထိုင်ၽႃလၢႆး မိူင်းပဵင်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ PNA ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ယူႇၽၢၵ်ႈၵၼ် တၢမ်တူဝ် PNA ၵေႃႈ တေမႆႈၸႂ်တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်း ပၢႆသေလိူဝ်တၢင်း မိူင်းယၢင်း လႅင်လႄႈ ၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႈ PDF ႁိပ်ႈႁႅင်းမႃးၼႃႇဢႃးလႃး ယူႇတီႈ PNA ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ SSPP လူင်းမႃးတၢင်းၽႃလၢႆး မိူင်းပဵင်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ ႁူႉတေၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်မၼ်း ဢၼ်မီးမႃးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးသွင်ၾၢႆႇဝႃႈတႄႉ ၸမ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇ SSPP လႄႈ ဢူၺ်းလီမၼ်း ထွႆပၼ်သၼဵၼ်း၊ လွႆၸၢင်ႉ၊ လွႆႁူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ပၼ်ႁႃလွႆၼၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆ လႅပ်ႈတေယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ သၼဵၼ်း၊ ထမ်ႈႁိၼ်၊ ပႃႇတိုင်းလႄႈ လွႆ ၸၢင်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၶႄးပဵၼ်ၽႅၼ်ၶၵ်ႉထီႉသွင် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈၶိုင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽႅၼ်ထီႉၼိုင်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ပတ်ႉလၢႆးတေႃႇၵၼ်ယူႇ တင်းၶိင်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း တၢမ်တူဝ်ၶဝ် တေဢမ်ႇတၢပ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃႇဢွၵ်ႇႁႅင်းသေ ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  တေပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတေလိုမ်းဝူၼ်ႉပႃးၵၢၼ်မိူင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ ပၵ်းတႃတေႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈၶွင်ၸုမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်းတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ပိူင်လူင် တေပဵၼ်ပွတ်းထုင်သၼဵၼ်း ပၢင် လူင်ၼၼ်ႉလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးတၢင်းလွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄ တၢင်းႁၼ် မွၵ်ႈၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈ ၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

31/7/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း