မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

81

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1/8/2022

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မေႃႇတေႃႇပီႇ ၵေႇ 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတႄႉ မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 1 ၵေႃႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမၼ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ တေႃႇထိုင်တလဵဝ် ၽႂ်ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပၼ်လႆႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1/8/2022

တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ပႃ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ