Friday, March 31, 2023

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈႁႅင်း

Must read

တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸီႉသင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရလၶ ၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼႃးတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 7-8 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ် SSPP  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ။ ပဵၼ်တူဝ်ၽူႈ ၵွၼ်း တိူင်းမႃးၸီႉသင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၶေႃႈဢၢင်ႈၶဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈလွႆၼၢႆး – မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ် ၸူးတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵူႈတီႈ ဢမ်ႇၵႃးမိူင်းသူႈၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈဢိူမ်ႈၸမ်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တိူင်း ဢၼ်ၼမ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်း ၵၢဝ် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသူႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ရလၶ ၶူဝ်လမ်သမ်ႉ မႃးတမ်းဝႆႉတီႈမိူင်းသူႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် မႃးတမ်းဝႆႉတီႈ မၢၵ်ႇဝၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈ 7 လၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢွတ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းသူႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း။ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၸႂ်ႉ SSPP/SSA  ထွႆပၼ် 3 တပ်ႉၼႆႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်း တီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉ ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ  ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႅမ်ႈ လိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ပၼ်လႆႈ ၼႆလႄႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၸူးဢိူမ်ႈၸမ်မႃး ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း