ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

81

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး  တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉ တူၵ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ  ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း။  ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၸွႆႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5-6 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ တႃႇသိုဝ်ႉဢႁႃႇရလဵင်ႉလုၵ်ႈ  ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပႃးငိုၼ်းမႃး ၵေႃႈၸၢႆႇမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ  ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလွႆၵဵင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၽြႃးလွႆ ၼွႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇသူမ်ႈၶွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဝူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ   ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်း ယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသူမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶၼ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ။   ဝၢၼ်ႈၽွင်းတေႃး ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတီႇမူဝ်းသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ PDF ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ထူဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ယေး ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈယူႇ တၢင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ၵေႃႈ မူၵ်းသွၼ်ႈ ပၵ်း ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ