သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်

117

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈထႅင်ႈ 8 တီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈတီႈ မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ၶလယ 276 တင်း 348 ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ ၾၢႆႇ ႁွင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇၵႃႇလီႇ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ လွႆၵွင်းမူးၸၢင်ႈၵၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၵွင်းတိုင်းတဝ်ႇ၊ သၶၢၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ သၢႆးလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈၵွင်းတိုင်းတဝ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် သႅၼ်း 81 ယိုဝ်းၵႂႃႇတူၵ်းတၢင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇမႆႈတင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼၢင်း ယိုဝ်းၵႂႃႇ 7 လုၵ်ႈ၊ တူၵ်းတႅၵ်ႇ 6 လုၵ်ႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆလႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ၶဝ်ထၢင်ႇမီးသိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA, တင်း PDF ထွႆထွၼ်ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇမႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼၢင်းလႄႈ လွႆ မွၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းဝၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသႃးၸေး လင်ႁိူၼ်း 110 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 295 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24-25 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 295 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈ။

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉသေတႃႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ