Tuesday, June 18, 2024

မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၶၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

မၢင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႂ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆ။

ႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်မီးၼိူဝ်မၢင်ၸေႈငိုၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႃႊလၢႆႊ 2022 ၼႆႉမႃး မီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၽူႈၸၢႆး ၵူႈၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵိဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆၵိၼ် ၶႅပ်း ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   1 ၸုမ်ႇလႂ် 26,000 ပျႃး ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢႅဝ်ႇၶၢႆပၼ်ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ယူႇသဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈပေႃႈၶူးဝႃးတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းပေႃးတူၺ်းတႄႉ ၸုမ်းၶဝ်လႅပ်ႈဢမ်ႇၵႃးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၶၢႆပွၵ်ႉၼိူဝ်။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈပေႃႈၶႃႈလူးၼေႃႈ ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး ၶႃႈဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆတႄႉပဵၼ် ငိုၼ်းထႆးမၢင် 1000 ၼိုင်ႈမၢင်၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မၢင် 10000 ၼိုင်ႈမၢင်၊   ငိုၼ်းၸေႈတႆးပၢၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈမၢင် ။ ၼိူဝ်ငိုၼ်းၸေႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးႁၢင်ႈ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝႆႉ  ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸေႈ 2 မၢင် မီးႁၢင်ႈလွၵ်းဢၢင်းဝႆႉ။  ငိုၼ်းၸေႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်းၵူၺ်း။ 1 ၸုမ်ႇၼၼ်ႉၶၢႆ 25000 ပျႃး ။

“ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်လွၵ်းဢၢင်းၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ။ ပေႃးၽႂ်သိုဝ်ႉဝႆႉ ၵူဝ်းၵၢႆႇဝႆႈသႃ တေသုၼ်ႇတေမၢၼ် တေယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႆႈသႃဢေႃႈၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈပေႃႈသေ လႄႇႁႃၶၢႆၸိူင်ႉၼႆတႄႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။မၼ်းပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼပ်ႉယမ်ဝႆႉတၢင်ႇႁူဝ်ၶႃႈလူင်။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင်မႃး။ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး တေဢမ်ႇမီးၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလႄႈၸင်ႇမႃးၶၢႆပၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃဢေႃႈ။ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶဝ်သေပွၵ်ႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် မႃးၶၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်တေထၢမ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉသေ ပေႃးၵႂႃႇၶၢႆထႅင်ႈတီႈတၢင်ႇၵေႃႉ   ၶဝ်တေလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈသိုဝ်ႉၼေႈၼႆ – ႁဵတ်းမိူၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵၼ်ႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။   ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈယုမ်ႇၶဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ မၼ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇၶၢႆၵိၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း”- ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ   မၼ်းဢမ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းသႃသၼႃ လွင်ႈၼႆႉ  ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၼ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း။ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း တႄႉပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၸုမ်းဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း