သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

201

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA

ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းၵၼ်   ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ႁိမ်းဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပူႉ မႃးမီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 70 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ။ သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈတေတႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းဝၼ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29 သိုၵ်းတဢၢင်း ၸင်ႇၶိုၼ်းထွႆထွၼ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ ထွႆလႄႈ  လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း  ၸင်ႇတေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ။

တီႈဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ၵႆႉလူင်းမႃးတူင်ႉၼိုင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းလွႆ ၊ ႁႂ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM လႄႈ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းယူႇၼမ် ယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းပေႃးလႆႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇၵၼ်ၼမ် ၼႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မဵဝ်းယဝ်ႉမဵဝ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလႆႈ ၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ၸႂ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ် CDM လႄႈ မေႃသွၼ်တ ဢၢင်း မႃးသွၼ်ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ