Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပလိၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်း ၊  RCSS   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ်ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်း ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈသၢပ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ  မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၵူၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်တိူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉၵိုတ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ   မီးၵူၼ်းသိုၵ်း လူင်းမႃးလဵပ်ႈထိုင်ႁိမ်းပၢင်တေႃႇလွင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သုမ်ႉတေႃႇလွင်းဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉၵိုတ်းၵဵပ်းၶူဝ်းပွၵ်ႈႁၢင်းၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်း ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းမႃး ပွႆးၵွင်းမူးပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇပေႃးၶႃႈၼႃႇ။ၵူၼ်းၵႂႃႇလွင်းသုမ်းၵေႃႈမီး၊ လၵ်ႉၵၼ် ႁိမ်ၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းတႅၵ်ႇၵေႃႈမီးၼမ်မႃး။  ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉပိၵ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပိၵ်ႉၼႃႇ။ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ပီႈၼွင်ႉၶူဝ်းလၢႆး  ႁဝ်းလူင်းမႃးထိုင်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇၵူဝ်သေ ၼႅတ်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ပွၵ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸင်ႇဢဝ်ပွႆးၵိုတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢိူဝ်ႈတလဵဝ်ၼႆႉ။” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး၊ လူဝ်ႇၵေးလၢင်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သမ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း သုမ်းမူတ်း။

ၽွင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း ပေႃးတေၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႆ ၸတ်းပႃးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း သႅင်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ / မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။  

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း   လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ဢွၼ်ၵၼ်သႃႇၸႂ် မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၶႃႈ ။   ၵူၼ်းမိူင်း  90 % တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းၶႃႈဢေႃႈ  ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽွင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်း။ ပေႃးၵိုတ်းပၢင်လွင်းၵေႃႈၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၵေႃႈၸူမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၸူမ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇလႄႈၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်၊ ႁၢမ်ႈပၼ်သေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ၸႄႈဝဵင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးၸုမ်းသိုၵ်းႁဝ်း  ၸွႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ႁႃတီႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်း ပိုၼ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၽႄႈၼမ် ၵူႈတီႈယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ၼမ်၊ ပိူင်လူင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လိုမ်းယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်သင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉ ၸီႉသင်ႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်ထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ၊ ပွႆႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼမ်ထႅင်ႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း