ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆထင်တီႈ

37

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးဢွင်ႇဢေး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇဢေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၵႂႃႇလိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင် လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇလိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႈ။ ၶဝ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ် 14 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်သမ်ႉ ယႅၵ်ႈၵၼ် လိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႇ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ  တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇဢေး ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၵိုတ်းဝႆႉ ပီႈၼၢင်း  2 ၵေႃႉ၊ မေးၼၢင်း မၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈယိင်း/ ၸၢႆး ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ  ။  

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇလိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႇၸွမ်းၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃး တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးလႄႈ ပူႇၵေႇ  ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉ  ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ။ 

ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ ထုင်ႈဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး  ပီ သွင်ပီ  ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၽႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပူတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေၵမ်း။ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယဵပ်ႇၺႃးၶိုၼ်းသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵူၺ်းယဵပ်ႇၺႃး လူႉတၢႆ၊ သၢႆၸႂ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ