Saturday, May 25, 2024

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

Must read


ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈဢမ်ႇၺႃး ႁႃလၢႆးၽိဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ် တိူၵ်ႈတၼ်မိုတ်ႈမူဝ်းဝႆႉယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆ တေႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ


ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီ 1958 – 1962 လႄႈ 1988 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၼ်လီဝႃႈ ယူဝ်တေပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးတီႈငဝ်းလၢႆးလီႁိုဝ်ၼႆ မီးယူႇၽွင်ႈ။

- Subscription -


ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ် ဢမ်ႇမီးၾၢႆလႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တေႃႈၼင်ႇၸိူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇလိူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢွၼ်ၼွင်ႇတႃႉၶီၸႂ်တၢင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵွၼ်ႇ။


ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ပဵၼ်သႅင်ဢေလူင် တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၶိုင်ႁႃထုပ်ႉၵွႆပႅတ်ႈၼႆ လွမ်ဢၢမ်းတၢင်း ႁဵတ်းမၼ်းယူႇၵေႃႈမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းမႃးယူႇ။


ဝၢႆးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႇ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတေလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ဢူၼ်ဢုင်းမွၵ်ႈၼႆႉ တၢမ်တူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈယိုင်ႁပ်ႉ ၵႂႃႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။


ဝၢႆးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၶူပ်ႇပီလိူဝ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁဵင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼပ်ႇဢၢၼ်ႇမိုၼ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေး လႆႈ ထုၵ်ႇယႃႉလူႉ ၾႆးၽဝ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမိုၼ်ႇ။

ယူႇၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးထိူဝ်ၶေႃးၵႆႇ ၼႄလိင်းသေ ယဵပ်ႇယၢမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶိုင်မိုဝ်းတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းမိူၵ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းလိူင်းတၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ် တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၾၢႆႇပႃႇတီႇၶတ်းၶၢၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵမ်ႉၵႅမ် ၸွမ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၼပ်ႇဢၢၼ်ႇမိုၼ်ႇမၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပူင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆမီးယူႇ 100 ပၢႆ၊ ၸိူဝ်းၺႃးပူင်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လၢႆယိူင်ႈလၢႆယၢင်ႇၼႆၵေႃႈ မီးယူႇႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တေႃႇၾၢႆႇပႃႇတီႇၶတ်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ၸႂ်လႆႈ။


လွင်ႈၸဵပ်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ တႃႇတေမွတ်ႇယဵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ။ ယူႇၾၢႆႇလဵဝ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းပွင်သၢင်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင် ပႃႇတီႇၼမ်လၢႆၼႆႉ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ် ယၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉသေ လႅၼ်ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ တေႃႇၵၼ် ၵူၺ်း။


ဢၼ်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် ပႃႇတီႇၼမ်လၢႆႁိုဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇဢၼ်လဵဝ်ၼႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တႃႉလီဢုပ်ႇ ၸွမ်းၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းသင်လႃႇ။ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၶႃႈလူး၊ ဢမ်ႇမီး ၸုမ်းလႂ်တေဝၢင်း ၶိူင်ႈသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶႃႈယူဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမႃး တေလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဢၼ် ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။


ဢၼ်ဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်း ၵူၼ်းလိုမ်း တူဝ် လုၵ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇၵႂၢင်ၵႃးၵူၺ်း။
ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ပဵၼ်သႅင်ဢေလူင် တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ သုတ်ႉတီႈမၼ်းပေႃးဢထမ်ႇမ ယဵတ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ လူး ယူႇယူႇသမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ တေယူႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႇ။


ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသုမ်ႇ ငုမ်းပေႉပုၼ်ႈတေႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈထၢၼ်ႈၵူၼ်းထႃႇဝရၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင်ၵူၺ်း။


လွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ႁူႉသေႁူႉၶႃႈယဝ်ႉ လိူဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁႅင်းဢီး ဢၼ်မီးၸမ်ၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈမႃးဢုပ်ႇတေႃႇၶဝ် ၵူၺ်းၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။
တီႈတႄႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သွၵ်ႇသေႈ ႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈ EAO တင်း PDF, NUG ၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵွင်ႉၸပ်း ၵပ်းၸမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႆ သူပ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းလမ်းႁူႉၵၼ်ယူႇ။


PDF ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸူႉႁွမ်တွမ်လႆႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်လိူဝ်လီတွၼ်း လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း လႄႈ ထႃႈဝႃႈ ၶွၼ်ႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ႁႅင်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၼႆၸိုင် တၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းယိပ်း မိူင်းဢၼ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈငမ်ဝၵ်းဝႆႉ ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တဵမ်တီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေဢမ်ႇမီးတီႈမုင်ႈမွင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၵႄႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ယၢၵ်ႇတူၵ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်ႈလုၵ်းလဝ်ယူႇၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ မၢင်တီႈ ႁႃသိုဝ်ႉယင်းဢမ်ႇလႆႈ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵိၼ် ယႅမ်ႉယၢပ်ႇ၊ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉ၊ လိူင်ႈလဝ်းႁိမ်ၸူၼ် လွမ်လၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢဝ်တၢႆၵၼ်သမ်ႉ လိူင်ႇမႃး လိူင်းမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း ဝၼ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း တိုၵ်ႉလမ်တၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆး PR သေ ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇမႅၵ်း မႅၵ်း။


တၢမ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း ပဝ်ႇဢွၵ်ႇတႄႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း NLD ၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၼႂ်း ၶွပ်ႇပၵ်းပိူင်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 70 ဝၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


ၸိူဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း 70 ဝၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႆၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်ဢမ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉ၊ လၢႆးၵၢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ပႆယၢင်ႈၸွမ်း လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉ။


ပေႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၼႆ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် လႅပ်ႈတေသွၼ်ႇဝႆႉ ပိူင်တၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇဢမ်ႇပႃးၼႆ ၸွင်ႇၵူၼ်း 70 ဝၵ်ႈၼၼ်ႉ တေတင်ႈတူဝ်ၶဝ်လႆႈႁင်းၵူၺ်းၼႄႇ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်။ ဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တင်ႈႁင်းၵူၺ်းၶဝ် လႆႈယူႇဝႃႈၼႆလႃႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တေယွမ်းႁပ်ႉႁိုဝ် ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႁိုဝ် ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။


တီႈၼႆႈ ပေႃးၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပွႆႇပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေလႆႈ တွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။


မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼဝတ ၼဢၽၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႈမႂ်ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တေႃႇမၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလိူင်ႈဢၵတိ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလိူင်ႈၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ ပိူင်ႈႁွႆႈ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလိူင်ႈၽိတ်းသိလ်ၵၢၼ် ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ဝႃႈ ၼႆၶႃႈလူး။


ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၶဝ်ႈပႃးလႆႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သေယဝ်ႉလႄႈ တေယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ လိူင်ႈလဝ်းဢၼ်မၢပ်ႇမႂ်ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတေႃႇမၼ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးယူႇ မွၵ်ႈ 20 လိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းပၼ်ၼႆ ပႆႇႁၼ်သၢႆသီငဝ်း ငမ်းသင်။ ပွင်ႇဝႃႈ ပႆႇမီးငိူၼ်ႈငဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ် တေႁဵတ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေဢိတ်း တေႃႇၼင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပူင်တူတ်ႈ ယူႇယၢႆးယၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်ယူႇ။


ပေႃးၼႆ ဢမ်ႇပႃး NLD သေ ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ၶႂ်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တဵမ်တီႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ယုၵ်ႉဢဝ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ႁဵတ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁိုဝ်ၼႆ ၶႂ်ႈၸႂ်မဝ်မဝ်သေ ႁဵတ်းႁွတ်းၵႂႃႇၸိုင် လႆႈတႄႉ ၶႄးတေလႆႈယူႇ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း မၵ်းမၼ်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႄႇ၊ ပႃႇတီႇၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇမီး၊ ၼႃႈမၢၼ်ႈတႃမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်းသင်ၸိုင် သမ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ဢွၵ်ႇၶေႃး ပဵၼ်သဵင် တွတ်ႈမေးလႃႇ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၼပ်ႉယမ်တေႃႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။


ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆး PR သေ ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸင်ႇတေပဵၼ်၊ ပဵၼ်မႃးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေႁဵတ်း၊ ၺွပ်း ဢဝ်တီႈဢိတ်း တီႈဢွတ်းသေ ႁဵတ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။


PR ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸင်ႇတေၸႂ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈလိုၵ်ႉၼႂ်းသေ ယိုတ်းမိူင်းမႃးလႄႈ တေသိုပ်ႇသၢင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်း မီးပိူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းၶႆႈတေႃႉတၢႆႇၼႄ ပၢႆးႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႈသေ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
11/6/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း