ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး သီႇပေႃႉၶၢၼ်ၸႂ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

147

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶၢင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီး တိုၼ်းလၢင်း လႆႈပွႆႇတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။

ၸၢၵ်ႈထႆသူၼ်
ၸၢၵ်ႈထႆသူၼ်

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်ႉၽၼ်းထူဝ်ႇ/ ၶဝ်ႈ ၾုၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 2 ပုၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၵႃႈတိုၼ်းလၢင်း သဵင်ႈၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်း ။

ၵူၼ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵႃႈႁႅင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးတႄႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵေးလၢင်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၼ်းၵႃႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ သေ ပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈၼႆႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ႁပ်ႉၸၢင်ႈၵိၼ်ၸွမ်းလၢႆးဝၼ်း ။ သင်ဝႃႈၵၢၼ်သူၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်တႄႉ ၵူၼ်းတႃႈတေႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ဢၼ်တုၵ်ႉၶၼႅၼ်ႇတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈၸွမ်းလၢႆးဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၵွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵၼ် ၵမ်ႈၼမ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈၸွမ်းဝၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ဢမ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တႃႇတေႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၾုၼ်ႇသႂ်ႇၼႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပီ 1 ထူင် 3 မိုၼ်ႇပျႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ 1 ထူင်ၸမ် 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ – သွင်ပုၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700-2,800 ပျႃး။ မၢင်တီႈ မွၵ်ႈ 3,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။
မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃး

ငိုၼ်းလႆႈလႄႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်သေဢိတ်း ထိုင်တီႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ဝႆႉၵေႃႈမီး ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈ။

ၵႃႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃး တီႈၵဵင်းတွင်းပီၼႆႉ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၶိုၼ်ႈထိုင် 5 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း 2-3 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ