Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

Must read

ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇလဵင်ႉၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တူၵ်း   ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸဝ်ႈပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၶဵင်ႇၽီ  တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၾူၼ် ။  

Photo LKO Youth- ၾၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈၾႃႉဢိုမ်တိုမ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈထိ 2 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၼမ်ႉ ယွၼ်း ၾူၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးတႄႉ မွင်းၼမ်ႉမွင်းၾူၼ်တူၵ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ငႃးတီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေလႆႈမေးထႆမႂ်ႇသေ ၽုၵ်ႇၶိုၼ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းထႅင်ႈသွင်ပုၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵႃႈထႆသူၼ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ၵႃႈယႂ်ႇၵူႈမဵဝ်း၊ ၵႃႈၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၵေႃႈ လႆႈၸၢင်ႈၶၼ်ၵႃႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ မွင်းပႂ်ႉၾူၼ် တူၵ်းၼႅၼ်ႇယဝ်ႉ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီး ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း တီႈလွႆၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းႁီႉ၊ လွႆတူၵ်းဝဵင်းလွႆၸၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ လႄႈ ႁူၺ်ႈႁိူဝ်း တီႈထမ်ႈ ၸွမ်ၶွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်း  ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၵူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းမႃးယႃႉပွႆး ၼႆသေ ႁဵတ်းၶဵင်ႇ ၽီယႂ်ႇလူင်  တိူင်ႇၵၢဝ်ႇဢွၼ်ႈဝွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်း  ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“ၸဝ်ႈပွႆးၶဝ်တႄႉ ႁႅၼ်းၽိူၼ်ၶူး ၶဵင်ႇၽီ ၶဵင်ႇယႂ်ႇလူင် တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁၢမ်ႈၾူၼ်တူၵ်း တႆႈတဵၼ်းလႅမ်ႈလူင် သုတ်းဝၼ်းသုတ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇပၼ်မွတ်ႇ။ ယႃႇႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်း ႁႂ်ႈပွႆးၵိုၼ်းလီ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၼမ်ၼမ် ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်ဝႆႉတႄႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃး တင်းၸဝ်ႈပွႆးဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ်လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းလွင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း 1 လိူၼ်။  

“တီႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးမီးပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆ ၵႆႉပဵၼ်ၾႃႉလႅင်ႉ ၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈပဵၼ် မၼ်း တေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၶႃႈယူဝ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဢၼ်မီးတၢင်းသုင်ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 997 ပေႇ/ထတ်း ။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉလႄႈ မီးရႃႇသီႇဢုတု မႆႈႁႅင်း၊ မီးၼမ်ႉတဵင်းလႆလတ်းဝဵင်းယူႇသေတႃႉ ပေႃးလဵင်ႉသူၼ်ၼႃးၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်သွင်ၾင်ႇၼမ်ႉၵူၺ်း။ တႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းတိၼ်လွႆ တႄႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၾူၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း 90 % ၼႆႉပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၾႃႉငိုပ်းမွၵ်ႇၵုမ်ႇၼႃ ဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 – 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း