ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

108

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2022 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၸွမ်းၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈ။ ဢၼ် ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ  သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း တူၼ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆ လူင်းတူင်ႈ/ လူင်းဝဵင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူၵၢတ်ႇလူင်  ။ ထိုင်မႃးတွၼ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း ၸဵမ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတႄႉ ဢေႇလူင်းႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ သၢမ်ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးၸၢႆႇသိုဝ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ဢိၵ်ႇပႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ  တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မႃး  ၸွမ်းတူၼ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆလႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

 ႁူဝ်ပီ ပီၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵူႈႁွင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ။

ထိုင်မႃးလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ႁူဝ်ပီၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဝဵင်း လွမ်ႉၵၢတ်ႇသေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူၺ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ